AGILE

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

Att arbeta Agilt (eng. “Agile” – “lättrörligt”) har vuxit mycket som koncept under senare år. Det Agila tankesättet ser i huvudsak på att leverera små förändringar ofta och genom att utvärdera dessa små förändringar kan vi lära oss huruvida vi är på rätt spår eller ej.

Det Agila tankesättet följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella processer. Samtidigt strävar det efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

Ett Agilt förhållningssätt påverkar inte bara själva arbetsgruppen utan också alla intressenter, exempelvis ledare och kunder. Därmed är det av stor vikt att även dessa grupper har en klar bild av vad det innebär att arbeta Agilt.

För att införa dessa principer i praktiken finns flera metodologier och ramverk som implementerar de Agila principerna till din hjälp. Några exempel på sådana ramverk är Scrum, Kanban, eXtreme Programming (XP) och DevOps. Vidare finns det även tydliga beröringspunkter och arv från andra ramverk och tankesätt, såsom Lean och ITIL (där den senaste versionen av ITIL faktiskt i sin tur har kikat en hel del på de Agila principerna).

Det Agila arbetssättet fokuserar bland annat på

  • Främjande av regelbunden kommunikation på alla nivåer.
  • Flyttande av beslutsmandat längre ut i organisationen till roller “mitt i utvecklingen”, såsom produktägare, processmästare (exempelvis Scrum Masters) för att snabba upp beslutsvägarna.
  • Insikten att det är oerhört svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan arbetet ens är påbörjat.
  • Inkluderande och iterativt arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt.
  • att förändringar i grundidén inte bara accepteras utan är välkommet genom hela processen.

Varför Agile?

Agile har sina rötter inom IT och det faller sig naturligt, då Agila tankesätt särskilt kommer till sin rätt där arbetet rör sig i det komplexa området (kort sagt, där utfallet eller storleken av en uppgift inte är helt förutsägbar). Den traditionella tanken med fasta projektbudgetar och deadlines har visat sig svår i en värld där vi inte på förhand vet hur väl vår initiala tanke stämmer med verkligheten. Att då stänga in både pengar, tid och resurser i något vi inte vet tillräckligt om är riskfyllt.

Just IT-världen lämpar sig dessutom särskilt väl för att kunna jobba i korta iterationer med snabb utvärdering, eftersom mjukvara i sin natur går att uppdatera snabbt och enkelt. Dessutom innebär en Agil kultur en förflyttning av mandat och kommunikation till den del av organisationen som är bäst lämpad att ta beslut snabbt – snarare än att basera det på lön och chefsroll. Detta leder till snabbare och säkrare leveranser med högre kvalitet. Och inte minst: Slutprodukten kommer ofta närmare det kunden faktiskt vill ha; kundvärdet.

Kom igång med Agile

Det första steget för att komma igång med sitt Agila arbete är att vara tydlig i vilket problem man faktiskt vill lösa. Om det handlar om att sänka kostnader finns det troligtvis lättare sätt att lösa det, som att minska sitt konsultberoende eller personalmängd (med acceptans för vilka konsekvenser det kan leda till). Däremot är Agila metoder ett bra verktyg för att lösa problem med för långa leveranstider, ojämn kvalitet i leveranser eller för tydligare riskhantering. Här är det viktigt att nämna att Agila metoder enbart är verktyg och inte målet i sig. Har organisationen som mål med sin förändring att “bli Agil”, så bör man ta en runda till med sin problemställning.

Nästa steg handlar om att fundera kring om organisationen passar för Agilt arbete. Eftersom en stor del av Agila metoder handlar om samarbete, helst i fysisk närhet, är exempelvis andelen outsourcing i organisationen en intressant faktor.

Sist men inte minst handlar det om att skapa självstyrande team med väl definierade produkter, produktägare med tydliga mandat samt en kultur där fokus ligger på att i ett gemensamt ansvar tillfredsställa kund och kundvärdet, snarare än att tillfredsställa en enskilt ansvarig högre upp i sin egen organisation. En klassisk tröskel som organisationen måste över är just att mandatet skall flyttas längre ut och decentraliseras. Här ligger ett stort ansvar på styrningen, hur den görs och framför allt hur den inte görs.

 

UTBILDNINGAR AGILE

KURS

Agile för alla

Endags-kurs som kombinerar hälften teori och hälften simuleringspraktik. Detta för att ge en kunskapsgrund som deltagarna nyttjar och sedan repeterar praktiskt redan samma dag. För alla verksamhetsroller. 

KURS

Certifierad Produktägare

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i DevOpsoch det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i ett DevOps-team.

KURS

Leading SAFe 5.0

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i agilitet och SAFE samt certifiera dig som en ledare av ramverket. Efter Leading SAFe-utbildningen kommer du kunna aktivt delta i och leda initiativ, planering och tåg i den agila världen.

WORKSHOP

Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

AFFÄRSSIMULERING

Birdville – utveckla färdigheter i Agile/Scrum

Ett simuleringsspel där ni tränas på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. Bland annat hanteras utmaningar såsom kravfångst, planering och estimering, styrning av leveranser, gruppdynamik samt hantering av kundförväntningar.

AFFÄRSSIMULERING

MarsLander – en simulering i Agile Service Management

Simuleringen MarsLander är en dynamisk gruppövning som kombinerar process- och stabilitetsbehov med snabb förändring. MarsLander-teamet har till uppgift att utveckla sina agila Service Managementförmågor genom att landa på en främmande, röd planet.

AFFÄRSSIMULERING

The Challenge of Egypt - Agil projektledning

Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för god Agil metodik i en lärorik och rolig miljö. Övningen ger gruppen möjlighet att öva och uppnå ”learning by doing”. För att bygga en pyramid krävs effektiv planering, kommunikation, budgetering och riskhantering.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

BLOGGPOSTER OM AGILE

LADDA HEM

Produktägarguiden

En guide till Agile och Scrum för nyblivna och erfarna produktägare.

Agila cykeln

PDF i A3-format.

Mall User stories

I en User Story definierar vi vilken typ av användare som vill kunna göra vad för att få vilket specifikt resultat/uppnå specifikt mål.
Ebok om att bygga effektiva agila team

7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt team

E-bok

Share This