LEAN IT

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

Få begrepp inom förbättring och effektivisering är så välkända som Lean. Med sitt ursprung i fordonsindustin och Toyota har Lean (eller Toyota Production System) visat sig vara vida överlägsen alla andra metoder för att bygga med kvalitet och på kortast möjliga ledtid. I princip alla stora produktionsbolag har idag hämtat inspiration och lärdom från denna metod. Vidare så har Lean som metod eller filosofi spridit sig till en mängd andra områden. Sjukvård, servicesektor och inte minst IT har alla hämtat mycket av sin inspiration och sina ledord från Lean med sitt fokus på  att skapa flödeseffektivitet i leveranser från organisationer. Dagens stora IT-ramverk såsom DevOps, Agile och ITIL har alla tagit avstamp från Lean då det även visat sig skapa stora värden inom IT-leveranser.

Lean IT är ett eget ramverk i sig och en direkt tillämpning av Lean på IT och IT-tjänsteleverans.  Ramverket ägs och utvecklas av Non-profitorgansiationen Lean IT-association vilken grundades av 3 olika större konsultfirmor samt 3 internationella certifireringsinstitut. LITA som organisation har som syfte att tillhandahålla:

  • En industristandard av referensmaterial samt resurser för organisationer som tillämpar  Lean IT
  • En tydlig förståelse över värde och positionering av Lean IT gentemot andra kunskapskällor, ramverk, standarder och praxis.
  • Ett certifirieringsschema av ackrediterat kurser för organisationer och individer som önskar anamma principerna från Lean IT på olika nivåer, både för tjänsteutveckling såväl som  drift av IT-tjänster.

Lean ITs kurser innehåller både den grundläggande Lean IT-foundation såväl som ett antal vidareutbildningar såsom Kaizen Lead, Lean Leadership samt Lean Coach.

I dagsläget har Lean IT fått fotfäste och spritt sig inte bara till typiska Early Adopters utan även till andra följande organisationer både i europa och övriga världen.

Varför LEAN IT 

En av de stora fördelarna med Lean IT är att det inte är specifikt anpassat någon del av IT-tjänsteleveransen. Agila metoder har länge gett stöd till systemutveckling medan förvaltande organisationer respektive driftsorganisationer har inte haft lika tydliga stöd att få. ITIL har självklart anammats av många organisationer och tydliga vinster har uppstått men Lean IT erbjuder en ytterligare dimension som historiskt kanske saknats i andra ramverk tack vare sin nära koppling till Toyotas produktionsmetod. Att kopiera några ceremonier eller verktyg ger sällan önskade resultat och Lean IT lägger tonvikt inte bara vid just dessa metoder och verktyg utan också principer för kultur, ledarskap och fokus på kundvärde.

De organisationer som tagit till sig Lean IT och dess principer ser ofta tydliga resultat i termer av:

  • Kortare ledtider i leveranser och projekt
  • Bättre kvalitet i leveranser och ett fokus på kvalitet inbyggt i organisationen
  • Nöjdare kunder och personal samt
  • Tydligt mätbara förbättringar i processer och interna rutiner

Tack vare sin struktur fungerar också Lean IT mycket väl tillsammans med andra etablerade regelverk och kan ofta användas för att förhöja redan etablerade strukturer. Vidare så erbjuder Lean IT också mycket konkreta och tydliga verktyg som andra ramverk är beroende av/tar stöd från såsom Kanban, Value Stream Mapping, SIPOC, problemlösning genom 5 why (varför) och A3-metoden. Lite förenklat kan man säga att vill du vara framgångsrik i dina ITIL-processer, att konstruera och utveckla din DevOps pipeline på bästa sätt samt optimera din agila utveckling så är Lean IT en integrerad nödvändig komponent. 

Kom i gång med LEAN IT

Det finns ingen exakt mall för var man börjar sitt arbete med att ta till sig principer, metoder och filosofin inom Lean. Vårt råd brukar normalt vara att börja i den ände där det gör ont eller där våra kunder uppfattar leveransen som mest bristfällig. 

Typiskt brukar dock ett behov finnas kring kompetenshöjning och att skapa insikt om vad som i våra nuvarande metoder behöver ändras/utvecklas. Utvecklingen är också ett förändringsarbete och måste behandlas som ett sådant där vi jobbar aktivt med att förklara problemen med vår nuvarande metod, möjligheterna med Lean IT samt engagerar personalen i förändringsarbetet. 

Vanligtvis börjar man också med att visualisera sitt arbete för att göra flöden tydliga respektive synliggöra var vi har problem i våra flöden. 

Onbird har under ett antal år arbetat med att hjälpa kunder effektivisera sin leverans med stöd av Lean IT. Vi erbjuder:

Typiska uppdrag kan vara att etablera visuell styrning genom kanban, hjälpa kunder att mappa ut värdeflöden för att identifiera waste i interna processer, förenkla och förbättra interna rutiner samt skapa bättre flöde i leveranser.

Under dessa år har vi också fokuserat på att uveckla vår konsultativa metod från mer traditionell till en Leanorienterad form. Konkret innebär det att vi i första hand coachar och mentorerar våra kundorganisationer så att de själva utvecklas och kan hantera fortsatt ständig förbättring och kaizenaktiviteter.

Tack vare Lean ITs tillämplighet på inte bara systemutveckling så har vi genom åren hjälpt typiska IT-driftsorganisationer, stadsnät och infrastrukturleverantörer, förvaltande applikationsavdelningar och även grupp-it-funktioner med en stor andel sourcad leverans att få bättre flyt i sina leveranser. Metoderna är oftast häpnadsväckande självklara när man väl kommer in i rätt tänkesätt och våra kunder kan ofta förbluffade säga saker som att “det här är ju bara vanligt sunt bonnförnuft, varför har vi inte gjort det här tidigare?”

Ett av de tydligaste exemplen på detta är när vi hjälper kunder att synliggöra hur mycket arbete som är aktiverat samtidigt och hur detta påverkar inte bara ledtider, kvalitet i leverans utan även intern stress och frustration. 

UTBILDNINGAR LEAN IT

KURS

Lean IT Foundation

Lean IT Foundation kurs och certifiering. Lär dig principerna från Lean som kan hjälpa IT med mera kundvärde och mindre slöseri. Teori, övning och praktisk tillämpning med riktiga exempel från svenska företag och IT-avdelningar.

AFFÄRSSIMULERING

Process Pizza – övning i Kanban och Lean

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza men också på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för ”visual management” och Kanban enligt Lean.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

BLOGGPOSTER OM LEAN IT

Detta är Lean IT.
Vad är Lean IT?

Vad är Lean IT?

Vad är egentligen Lean IT och hur relaterar det till agil systemutveckling eller IT-organisationer som inte arbetar med systemutveckling utan andra områden såsom drift och förvaltning?  För många är Lean ett bekant begrepp även om inte alla kan exakt förklara vad...

LADDA HEM

SIPOC Guide och mall

Steg för steg guide och mall för att komma igång.

Kompetensmatris

Ladda hem vår kompetensmatrismall för att identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar.

8 Forms of Waste

PDF i A3-format.

Share This