Personuppgiftspolicy

jan 15, 2020

Syfte och bakgrund

Vi på Onbird värnar om våra kunders integritet och förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Syftet med vår personuppgiftspolicy är att öka öppenheten i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten.

All behandling av personuppgifter som används av Onbird sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftansvarig:  Onbird Services AB
Organisationsnummer:  556895-5131
Adress: Kivra: 556895-5131, 106 31 Stockholm
Kontakt via e-post: hello@onbird.se
Kontakt via telefon: 0733 – 477 650

Personuppgiftsansvarigs roll är att bestämma syftet och metoder när personuppgifter samlas in och behandlas samt är ansvarig för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, bild, IP-nummer, mm.

 

Den rättsliga grunden för vår hantering och ditt samtycke

Onbird avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss i samband med gjord registrering på hemsidan, epost, seminarium, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

Genom att registrera personuppgifter hos oss samtycker du till att Onbird använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos oss samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss. Vi för ett persondataregister över vilka uppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder.

Du har rätt att från Onbird få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Du har rätt till information om vilken rättslig grund som en given personuppgift samlas in på. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke. (Dock så kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på någon annan rättslig grund, exempelvis bokföringslagen.)

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vår leverans består till största delen av IT-baserade tjänster som vanligen levereras till kunder som vi har ett leveransavtal med. Leveransavtalet ger oss tillgång (och förutsättningar) till den persondata som vi behöver för att kunna leverera de tjänster som leveranskontraktet avser.

Ibland får vi uppdrag från kunder som inte har något leveransavtal med oss. I dessa fall så samlar vi de uppgifter som vi behöver för att kunna lösa ärendet. När du tar kontakt med oss kan vi komma att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Vi samlar bara in den information som du själv uppger.

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Regelbundet ser vi även över vårt persondata och gallrar bort det som inte längre är relevant. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen. Dina personuppgifter gallras bort eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

 

 

Tjänster och datalagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Datalagring sker därmed både lokalt hos oss samt i lagringsenheter hos leverantörer.  Därmed kan vissa persondata lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter, se imy.se.

 

Frågor och krav på behandling av personuppgifter

Har du frågor eller krav (såsom rättning, radering, utdrag, m.m.) så hjälper vi naturligtvis dig i ärendet. Kontakta oss gärna på hello@onbird.se eller 0733- 477 650.

Share This