DEVOPS

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

DevOps är en framväxande community-driven praxis baserad på Lean och agile. På många sätt är det den naturliga följden av hur IT-organisationer utvecklats. Från att ha strävat mot effektivitet i leverans genom att tydliggöra specifika kompetens- och ansvarsområden. Mot ett integrerat flöde från idé till produktion. Ingen stans blir detta tydligare än i den historiska separationen mellan Development och Operations. I DevOps-ramverket kan detta nu äntligen överbryggas.

Bagkrund och historia

Konceptet DevOps sägs ha sin tillkomst runt 2008 i samband med en konferens som hölls på ämnet agil utveckling och Lean, som verksamhetsstrategi för IT-organisationer.  Då visade få intresse för diskussionen. Men sedan dess har ”the DevOps community” och erfarenheterna kring DevOps som metod och ramverk vuxit. Eftersom ramverket växer fram organiskt snarare än ur en given organisation så saknas en ”enda sanning om DevOps”. Bland de mer etablerade källorna hittar vi dock böckerna ”The Phoenix Project” respektive ”The Unicorn Project”.  Båda har rönt stor uppmärksamhet och samma författare erbjuder också många konkreta råd i ”The DevOps Handbook”.

Konceptuellt har dock både metoder, principer, verktyg, utbildningar och andra kunskapskällor vuxit fram under det senaste decenniet. Metoderna är nu mogna och applicerbara på alla organisationer. Även de som inte redan driver agil systemutveckling i sin verksamhet.

Precis som med agila metoder och Lean IT så tar DevOps sitt avstamp i flödeseffektiv leverans genom hela leveranskedjan. Från idé till produktion till grav till kund och användare. Men till skillnad från agila metoder som fokuserar på utveckling. Så beskriver DevOps också hur man bör hantera även löpande driftsfrågor.

Varför DevOps?

Uppdelningen av IT-organisationer i Development respektive Operations (utveckling och drift) har möjligjort specialisering.  Detta har underbyggt förmågan att hantera mer komplexa lösningar än vad vi tidigare sett inom IT. Men baksidan av specialiseringen är den oundvikliga konflikten mellan de två funktionerna. Där Development/utveckling har fokus på snabba och ständiga förändringar, för att möta nya affärs- och verksamhetskrav. Så har Operations/drift fokus på stabilitet och trygga tillgängliga IT-tjänster. På inget sätt är detta en unik problemställning för endast IT-organisationer. Utan det är istället vanligt förekommande problem inom många områden. Inom tillverkningsindustrin har man länge talat om ”the core chronic conflict”. Dvs konflikten mellan introduktionen av nya krav och produkter. Samtidigt som fabriken/produktionen ska kunna vara fortsatt effektiv.

DevOps i en IT-driftskontext

För många driftsorganisationer är också DevOps inte bara en fråga om adderat värde men också till stor del en överlevnadsfråga. Kraven på snabbare leveranser med säkrare och stabilera tjänster, helst till lägre priser, pressar driftsorganisationer. Samtidigt som molnleverantörerna växer sig starkare och mer framgångsrika. Driftsorganisationer som hanterat sin traditionella affär statiskt, utan att ställa om till dagens krav, riskerar att få svårt att hävda sig.

De organisationer som väljer att flytta delar av eller hela sin miljö till molnbaserade lösningar riskerar också att missa sitt fokus. Om drivaren i första hand är kostnadsbesparingar missas viktigare aspekter. Flödeseffektiv helhetsleverans. Med det tempo som omvärld och organisationer omvandlas idag krävs kortare ledtider. Flödeseffektivitet och hög affärsmässig flexibilitet är inte bara ”nice to have”, utan kritiska överlevnadskriterier. ”Driften” får inte hamna i vägen för utvecklingen.

Förväntade effekter

Organisationer som ändå har utvecklat sina ”DevOps-förmågor” har sett många positiva resultat. Inte bara för IT-delen av organisationen. Utan även för de verksamheter som IT-organisationerna är satta att leverera tjänster och produkter till. I ”the State of DevOps report” från Puppet labs, påvisas tydliga relationer mellan DevOps och konkurrensförmåga respektive lönsamhet. Flexibilitet och förmåga att ställa om till nya krav och affärer har en direkt relation till användandet av DevOpspraxis som är kända idag.

I korta drag så har man sett stabilare IT-tjänster, kortare ledtider i leveranser samt en högre grad av framgångsrika förändringar av IT-miljön än jämförbara enheter. Detta har i sin tur inneburit mindre strul och störningar av affärsverksamheten från kritiska IT-tjänster. Snabbare förmåga att ta fram och leverera nya tjänster och funktioner till kunder. Samt en högre pricksäkerhet på att ta fram just det IT-stöd som behövs, även i komplexa systemutvecklingsfrågor.

Kom igång med DevOps

Att slaviskt införa ramverk (eller strukturer såsom ”Bimodal IT”) för att de är på modet eller baserat på en nyck ger sällan framgång. Varje organisation som ger sig på en tillämpning av DevOps-principer i sin verksamhet bör ha en god uppfattning om  ”vilket problem vi vill lösa”. Har man ett eller flera team (in- eller outhouse) som bedriver agil systemutveckling. Som också ofta hamnar i beroendesituationer till driftsorganisationen? Har man en driftsorganisation som är helt dränkt med arbete. Som också är överhopad av besparings- och tillgänglighetskrav.  Utan att kunna bedriva sitt arbete i korta snabba iterationer? Samtidigt som de ska möta utmaningarna med nya/snabbt föränderliga applikationer och behov? Sitter IT-arkitekterna i organisationen och river sig i håret. Funderar på hur de på något sätt ska kunna få rätsida på en enorm teknisk skuld. För att inte tala om snåriga integrationer och fragila IT-lösningar som bara tycks bli värre över tid?

Sannolikt går det att ganska tydligt idenfiera åtminstone någon eller några exempel på de problem som DevOps kan lösa. Kanske också var man ska börja sina insatser? Från DevOps community finns också hjälp att få. Såsom några centrala komponenter Puppet Labs identifierat som hjälper organisationer att utvecklas i rätt riktning.

Resan har redan startat

I vår erfarenhet handlar det ofta om att fortsätta den resa som redan är påbörjad i organisationen. De flesta organisationer har redan idag någon form av agil utveckling som pågår. Antingen internt eller via externa partners. Molntjänster blir mer och mer etablerade och nyttjas flitigt av många IT-organisationer. Stöd från Lean IT  med fokus på flödeseffektiv leverans. Elinimering av waste med enkla nyckelord som ”downtime” har hjälpt IT-organisationer att kapa ledtider. Samtidigt som de förädlat värdeleveransen. Automatisering och självprovisionering, avancerad monitorering och förenklad ”deployment” genom moderna verktyg avlastar. Men ökar också kvaliteten på arbetet och leveranserna.

Vi tror ändå att resan förenklar genom att att förstå och dra nytta av de verktyg och principer som finns tillgängliga. ”The three ways of DevOps” ger oss riktningen för arbetet. Att inte tillåta lokal optimering som skapar global degradering pekar till på vikten att att arbeta i ett gemensamt värdeflöde. Snarare än silobaserade strukturer med ständiga överlämningar och långa ledtider.

Utveckla nya förmågor i korta iterationer

Att använda sig av korta iterationer för arbetet fungerar inte bara för utvecklingsavdelningar men även för driftsfunktionen. Genom beprövade verktyg som Kanban och Visual management (från Toyota och Sensei Taichi Ohno) kan vi lära oss att skapa flöde. Begränsa WIP, synliggöra vårt arbete, förenkla prioritering och säkra löpande avbetalning av teknisk skuld. Genom korta iterationer kan vi också förstärka feedback-loopar och bygga in ständig förbättring i vårt arbete. Där vi ser på vårt end-to-end-flöde och bryter ner våra silos internt.

Slutligen måste vi sträva mot att utveckla den önskade kulturen i organisationen där ständiga kaizen-aktiviteter är standard och vi som organisation lär oss varje dag. Av både misstag och framgångar. Och i detta erkänna att DevOps inte är en organisationsform, en roll eller ett verktyg för automatisering. Det är ett helhetsperspektiv på IT-leveransen och värdet av IT för verksamheten.

Med nya förmågor krävs nya kompetenser

Med ramverket DevOps så kommer också många nya kompetensfrågor som behöver mötas. Därför finns det också flera olika utbildningar av både teoretisk och praktisk karaktär.

Vi på Onbird har sedan många tillhandahållit en rad olika tjänster till Organisationer som påbörjat eller vill utveckla sina DevOpsförmågor. Bland annat så erbjuder vi:

  • Certifierande utbildningar såsom DevOps fundamentals och DevOps Product Owner.
  • Praktiskt orienterade workshops och affärssimuleringar såsom  ”The Phoenix Project” baserat på boken med samma titel.
  • Konsulttjänster såsom DevOps Coach, DevOps-strateg samt traditionell uppdragsorienterad konsulting.

Framför allt så tror vi på Onbird att varje organisation måste hitta sin egen DevOps-röst. Följ inte dogmatiskt ett regelverk utan att anpassa det till de specifika förutsättningar för er organisation. Då får ni tyvärr oftast dåliga lösningar, motstånd till förändring och framför allt missade affärsmöjligheter.

Under alla omständigheter finns det stora vinster tillika misstag man kan göra som organisation om man inte behandlar frågan om DevOps med någon form av tanke och struktur. Slutmålet måste kunna översättas till affärsresultat för att investeringen ska kunna motiveras.

VANLIGA FRÅGOR OM DEVOPS

Är devops bara en fråga om automation?

DevOps är en framväxande praxis som strävar mot ständigt utvecklade tjänster och produkter på ett tillförlitligt och stabilt sätt. Därmed innehåller det en mängd tekniska verktyg, principer och metoder där automation är en stor och viktig bit men på inget sätt allt. 

Är DevOps ett verktyg?

DevOps är ett förvirrande begrepp med många innebörder. Det kan syfta på en yrkesroll som DevOps engineer, där man tar fram och underhåller men miljö (operations) för mjukvaruutvecklare (developers). Det kan syfta på ett verktyg från Microsoft som kallas för Azure DevOps och ger bra stöd och struktur för en organisation som jobbar med systemutveckling, bland annat för att ha spårbarhet och bygga ”pipelines”. Det kan slutligen syfta på en agil arbetsmetod som baseras på ramverket Scrum, men som tar hänsyn till både mjukvaruutveckling (dev) och förvaltning (ops).

Vi har sourcat det mesta av vår utveckling/drift. Är DevOps något för oss?

DevOps är riktat primärt mot organisationer som jobbar med systemutveckling utifrån lättrörliga och/eller agila metoder. Om man som organisation i huvudsak köper färdiga COTS/standardprogramvaror så löser sannolikt inte DevOps något specifikt problem för er. 

Är DevOps bara ett annat namn för Agile?

Både DevOps och Agile kommer från samma grundläggande underliggande principer för lättrörlig och iterativ leverans. DevOps bygger dock vidare på den agila utvecklingsmetodiken genom att inkludera också driftsfrågorna och i viss mån förvaltningsläget för produkter. 

Är inte DevOps bara en fluga som alla andra ramverk som hela tiden kommer?

Det finns såklart alltid en risk att nya metoder inte löser just era bekymmer. Vad vi däremot vet är att många av de största och mest framgångsrika IT-bolagen såsom Amazon, Google, LinkedIn etc allihop själva säger att de följer många av de underliggande metoderna och verktygen för DevOps

Hur lång tid tar det att implementera DevOps?

Lika lång tid som det tar. Dvs det finns inte ett svar på den frågan för den indikerar att det finns ett slut på resan. Vilket det inte gör. När vi väl lärt oss att bemästra de praxis och metoder/verktyg som finns i DevOps kommer vi upptäcka nya problem som vi behöver lära oss att bemästra. 

Är det dyrt med DevOps?

Det finns inget tydligt svar på denna fråga. Införandet av ett nytt arbetssätt är alltid sammankopplat med någon typ av kostnad och alla arbetsmetoder har en viss nivå av overhead som kostar. Men för ofta kan DevOps vara betydligt smidigare och mer kostnadseffektivt än det arbetssätt man använder, särskilt ifall man jobbar på organisationer som kräver innovation och nytänkande i balans med löpande underhåll.

Kontakta oss

Söker ni en samarbetspartner för förändring eller utveckling av en IT-funktion, en liten förändring eller en komplett omorganisation spelar ingen roll. Hör gärna av er, vi tycker all förändring är spännande och varje utmaning bjuder på sina möjligheter.

UTBILDNINGAR DEVOPS

KURS

DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer med kursen DevOps Fundamentals.

KURS

Certifierad Produktägare

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i DevOpsoch det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i ett DevOps-team.

AFFÄRSSIMULERING

The Phoenix Project – DevOps i praktiken

I simuleringen The Phoenix Project får deltagarna ta sig an en stor utmaning att rädda företaget genom att få ett effektivt fungerande samarbete mellan Dev och Ops. Företaget förlorar pengar och marknadsandelar, räddningen är monster-projektet The Phoenix Project.

WORKSHOP

Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

WORKSHOP

DevOps in 1 hour

Är ni osäkra på hur ni ska tar er an DevOps? Det här är en snabb och effektiv workshop fylld med konkreta tips som passar dig. Vi ger dig fyra mått på resultat samt fyra konkreta steg framåt. Allt på bara en timme.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

LADDA HEM

Produktägarguiden

Allt du behöver veta om Agile och Scrum. Perfekt för både nyblivna och erfarna produktägare.

Ebok om att bygga effektiva agila team

7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt team

E-bok

Mall User stories

I en User Story definierar vi vilken typ av användare som vill kunna göra vad för att få vilket specifikt resultat/uppnå specifikt mål.
inspelat webinar produktägare framgångsfaktorer

Kompetensmatris

Ladda hem vår kompetensmatrismall  för att identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar.

Infografik Produktägare

Infografik över de huvudsakliga ansvarsområdena och aktiviteterna som Produktägare utför/har ansvar.

Marsmallow challenge

Marshmallow Challenge

Övningsinstruktion för teambuildingsövning. Lämplig för kickoffer och internkonferenser.

inspelat webinar produktägare framgångsfaktorer

Fallgropar & framgångsfaktorer för produktägare

Inspelat webinar med Martin och Jeffrey.

Webinar #2

Vi blev agila, men inte bättre - vad hände?

Inspelat webinar med Martin och Nathalie.

webinar title

Agila men vi blev inte bättre - Teamen

Kostnadsfritt inspelat webinar med Martin och Torbjörn

Pysselbok

Onbird Pysselbok

Underhållning för framtida Produktägare och Scrum masters.
Agile

Handledning i AGILA Värderingar & principer

Skapa en gemensam förståelse de Agila värderingarna.

Agila cykeln

PDF i A3-format som sammanfattar de olika ceremonierna i den agila cykeln.

BLOGGPOSTER OM DEVOPS

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

DEVOPS av ONBIRD | feb 11, 2020 Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen. Ett otydligt underlag att planera efter ger…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

DEVOPS av ONBIRD | feb 11, 2020 I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande i strategiska affärsdiskussioner. För att djupdyka i…

Share This