Arbeta Agilt – vad innebär det?

av | jun 11, 2021 | AGILE

Att arbeta Agilt (eller åtminstone påstå det) har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Det finns idag få utvecklingsteam där begreppet inte ens diskuterats. Dock handlar diskussionerna ofta om huruvida en viss detalj är Agil eller inte. Därför vill jag här gå igenom de grundläggande värderingarna samt de tolv principerna som utgör inspirationen för allt Agilt arbete.

Men vad innebär det att arbeta Agilt? Hur fungerar Agilt arbete och vad tillför det? Det Agila tankesättet utgår från en samling värderingar definierade i Manifest för Agil Systemutveckling. Namnet kommer från engelskans ”agile”, som betyder lättrörlig.

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Pris: 11 000 SEK
Datum: 26 sep 2024, 10 okt 2024, 21 nov 2024

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Pris: 11 000 SEK
Datum: 26 sep 2024, 10 okt 2024, 21 nov 2024

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Pris: 11 000 SEK
Nästa datum: 26 sep 2024, 10 okt 2024, 21 nov 2024

De Agila grundvärderingarna

Manifest för Agil systemutveckling

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg.
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation.
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling.
Anpassning till förändring framför att följa en plan.

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Vad innebär värderingarna i praktiskt Agilt arbete?

Det Agila tänkesättet handlar bland annat om att:

  • Främja regelbunden kommunikation på alla nivåer.
  • Flytta beslutsmandat längre ut i organisationen.
  • Inse att det är oerhört svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan arbetet ens är påbörjat.
  • Inkluderande och iterativt arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt.
  • Förändringar i grundidén är välkommet genom hela processen.

Det Agila tankesättet följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella processer. Samtidigt strävar det efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

Ett Agilt förhållningssätt påverkar inte bara själva arbetsgruppen utan också alla intressenter, exempelvis ledare och kunder. Därmed är det av stor vikt att även dessa grupper har en klar bild av vad det innebär att arbeta Agilt.

För att införa dessa principer i praktiken finns flera metodologier och ramverk som implementerar de Agila principerna till din hjälp. Några exempel på sådana ramverk är Scrum, Kanban, eXtreme Programming (XP) och DevOps. Vidare finns det även tydliga beröringspunkter och arv från andra ramverk och tankesätt, såsom Lean och ITIL (där den senaste versionen av ITIL faktiskt i sin tur har kikat en hel del på de Agila principerna).

När och varför ska jag jobba Agilt?

Inom komplexitetsteorin skiljer man på om en aktivitet är komplex eller komplicerad. En komplicerad uppgift kan förvisso vara svår att analysera, men utfallet är förutsägbart. Befinner du dig i en komplex värld kan utfallet variera, även om man gör samma sak igen.

I en projektorienterad värld sätter vi en projektbudget och en deadline. Dessutom sätter vi oss även och försöker att analysera hur lång tid arbetet kommer att ta, hur många människor som behövs för att utföra det samt hur utfallet kommer att bli. Det enda vi egentligen med säkerhet kan veta i det läget är att inget kommer att bli exakt som vi tror, oavsett hur noga vi beräknar. Det är här Agila tankesätt kommer in.

Agila tankesätt tar den här ovissheten som huvudtes och bygger istället på tanken att börja utifrån den hypotes och kunskap vi har nu och så jobbar vi bara en liten, liten bit (exempelvis ett fåtal veckor) innan vi utvärderar. Om vi konstaterar att vi är på rätt spår, så fortsätter vi med samma cykel igen. Detta istället för att hugga allt i sten från början, vilket binder oss till en lösning som kan bli svår att ändra under resans gång.

För att kunna mäta de små förändringar som sker i varje iteration måste vi redan från början veta vilket värde det är vi förväntar oss att leverera och så mäter vi förändringen av det i varje cykel.

”Så, är min organisation lämplig att tänka Agilt?”

Förmodligen. Särskilt om ni jobbar mycket med IT. Kort sagt, befinner ni er i en värld som är snabbrörlig och där utfallet av er utveckling inte alltid är solklar (om ni har fler än 2 användare, till exempel) så är Agilitet något ni vill veta mer om.

Därmed inte sagt att Agilitet faktiskt är en silver bullet. Men det är en bra anpassning till den värld som IT och den omgivande organisationen faktiskt måste kunna hantera.

De tolv principerna för Agilt arbete

För att utveckla hur grundvärderingarna ska tolkas i det dagliga arbetet innehåller Det Agila Manifestet även 12 principer. Här följer de i enlighet med sin ursprungsdefinition med en tilläggskommentar från mig:

1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.

Genom att jobba i korta iterationer som levererar en utvärderingsbar och fungerande produkt, kan åsikter som kund eller användare har (eller för all del förändringar i förutsättningar) gentemot produkten snabbt prioriteras och åtgärdas inför nästa utvärdering.

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utveckling. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.

Korta iterationer som är lätta att utvärdera innebär snabb Time To Market för eventuella förändringar. Kravförändringsprocessen är inbyggd i den Agila metoden, vilket gör att ingen byråkrati sinkar projektet. Små och snabba förändringar skapar dessutom i det långa loppet en experimenterande kultur och stödjer fail-fast-filosofin.

3. Leverera fungerande programvara ofta.

Den produkt som levereras i slutet av varje iteration skall fungera för att leverera värde till kunden. Att den ”fungerar” behöver inte betyda samma sak som att den är färdig, utan snarare att man gjort den lite bättre än sist och att denna förändring fungerar och kan utvärderas. Samt, förstås, att detta faktiskt görs ofta.

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.

Genom att kommunicera dagligen (helst ansikte mot ansikte), får frågor snabba svar, kunskapsöverföring sker i det lilla och det stora (åt båda håll, mind you) och förändringar kan diskuteras utan att behöva gå igenom en hel release- eller dokumentationsprocess.

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver och lita på att de får jobbet gjort.

Detta är en viktig punkt. Motivation skapas genom ansvar och förtroende. Låt teamet jobba i den IT-miljö de vill, på det sätt de vill och när de vill. Och lita på att de faktiskt då kan leverera en fantastisk produkt. Förmodligen kommer teamet att vilja ändra på betydligt färre saker än man kan tro. Boktips: Drive av Daniel Pink.

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.

Feedback går fortast när man pratar direkt till varandra. Detta behöver inte förtydligas. Men det är viktigt nog att ha som princip.

7. Fungerande programvara är det främsta måttet på framsteg.

För kunden är produkten det mätbara resultatet. Att arbeta Agilt innebär att produkten uppdateras enligt tidigare utvärdering och fungerar efter varje iteration. Detta är det som visar på framsteg.

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.

Att arbeta Agilt innebär att se till att teamet har välplanerade iterationer. Genom detta hålls utvecklingstakten jämn och övertid, plötsliga stressmoment och scope creep kan hållas till ett minimum. En välplanerad iteration innebär också att kunden vet vad nästa release innehåller och att teamet inte tar på sig mer än vad de faktiskt bedömer att de ska klara av.

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan.

Eftersom arbete som man hoppar över från början kommer att slå tillbaka förr eller senare som teknisk skuld eller helt enkelt waste, så fokuserar Agilt arbete på att göra ”rätt” från början. Bättre att bygga enligt konstens alla regler i avgränsade områden än att bygga allt med fiskelina och silvertejp. Det gör att man i senare skeden kan fokusera på att faktiskt utveckla produkten snabbt och slippa bygga om och bygga rätt.

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.

Genom att hela tiden prioritera vad som är viktigast för just denna iteration, kommer teamet enbart att leverera värde för produkten. Detta fokus hjälper till att eliminera mycket övrigt onödigt arbete runtomkring. Här kommer även automatisering av repeterade uppgifter in naturligt.

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.

Genom att teamet själva utvärderar sina metoder och arbetssätt ofta, kommer det (för varje enskilt team) bästa sättet att jobba med krav, utveckling och leverans att utvecklas över tid – förutsatt att de får möjligheten till det.

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.

Den bästa utkomsten kommer från självorganiserande team. För att ständigt utvecklas har teamet regelbundet sina egna utvärderingar, helst inom ramen för varje iteration. Detta leder till att förbättringar sker ofta och i små steg. Små irritationsmoment kan tas ’på bar gärning’ och undvikas i framtiden.

Ovan nämnda principer och värderingar är i sig självt inte en konkretiserad process, utan pekar mot att Agilt arbete är en filosofi. Att arbeta Agilt är inte målet. Ett företags mål kvarstår, om det så handlar om att skapa produkter eller tjänster.

Däremot ger ett Agilt tankesätt möjligheterna att lättare följa (eller leda) i en föränderlig värld utan att falla i fällan av för mycket dokumentation och byråkrati. Lättrörligt, helt enkelt.

Nu har du fått en snabb genomgång av hur det Agila arbetet skall se ut i teorin. Dock krävs det lite tankekraft för att omsätta det i praktiken. Varför inte öva praktisk omsättning i det Agila spelet Birdville eller i vår tidseffektiva övning 1, 2, 3 – SPRINT?

Om du inte riktigt fått nog av läsande än, läs mer om det vanligaste sättet att implementera agila förhållningssätt genom att grotta ned dig i Scrum.

Gratis workshophandledning

Nu när du läst om de Agila värderingarna och principerna är det dags att översätta dem till den faktiska verkligheten. Denna workshop låter dig och organisationen djupdyka i vad Agile betyder i er kontext och den kostnadsfria handledningen ger dig all hjälp du behöver för att komma igång!

På Onbird har vi gedigen erfarenhet av att arbeta Agilt, att coacha samt att medverka i både helheten i en Agil transformation, men även i detaljkunskaper om de praktiska delarna, såsom Scrum, SAFe, Kanban och DevOps

Behöver er Agila process hjälp att komma igång eller behöver ni en push för att få till den där hävstången som alla snackar om? Tveka inte att höra av dig till oss för att höra hur vi kan hjälpa dig komma igång på riktigt eller bara prata agilitet i allmänhet!

Produktägarguiden

En guide till Agile och Scrum för nyblivna och erfarna produktägare.

Agila cykeln

PDF i A3-format.
user_story_template_onbird

Mall User stories

En guide till Agile och Scrum för nyblivna och erfarna produktägare.

Pysselbok

Onbirds Agila Pysselbok

Underhållning för framtida Produktägare och Scrum masters.

Agile

Handledning workshop AGILA Värderingar & principer

Skapa en gemensam förståelse för hur de Agila värderingarna och principerna tolkas och appliceras i ert team.

Info grafik servicedesk 7 sins

Nedbrytning av arbete

Lathund för nedbrytning av arbete.

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Arbeta Agilt – vad innebär det? av Martin Comstedt | jun 11, 2021 | AGILE Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Arbeta Agilt – vad innebär det? av Martin Comstedt | jun 11, 2021 | AGILE I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras…

Författare
Martin Comstedt

Allt för ofta gör vi saker utan att vara hela säkra på varför. Den magiska frågan är: "vilket problem löser vi genom att göra den här förändringen?". Genom att faktiskt svara på den så tvingas vi tänka igenom massor av saker som annars tenderar att komma tillbaka som oklarheter senare. Min starkaste drivkraft är att lösa utmaningar inom organisationer, men jag ser agnostiskt på vägen dit. Ramverk och definierade synsätt är ofta bra vägledning, men får inte bli målet. Läs mer om Martin

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This