AGILE

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

Att arbeta Agilt (eng. ”Agile” – ”lättrörligt”) har vuxit mycket som koncept under senare år. Det Agila tankesättet ser i huvudsak på att leverera små förändringar ofta och genom att utvärdera dessa små förändringar kan vi lära oss huruvida vi är på rätt spår eller ej.

Det Agila tankesättet följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella processer. Samtidigt strävar det efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

Ett Agilt förhållningssätt påverkar inte bara själva arbetsgruppen utan också alla intressenter, exempelvis ledare och kunder. Därmed är det av stor vikt att även dessa grupper har en klar bild av vad det innebär att arbeta Agilt.

För att införa dessa principer i praktiken finns flera metodologier och ramverk som implementerar de Agila principerna till din hjälp. Några exempel på sådana ramverk är Scrum, Kanban, eXtreme Programming (XP) och DevOps. Det finns också flera olika varianter av skalade agila ramverk såsom SAFe, Nexus med flera. Vidare finns det även tydliga beröringspunkter och arv från andra ramverk och tankesätt, såsom Lean och ITIL (där den senaste versionen av ITIL faktiskt i sin tur har kikat en hel del på de Agila principerna).

Fokus och komponenter inom Agile

Det Agila arbetssättet fokuserar bland annat på

  • Främjande av regelbunden kommunikation på alla nivåer.
  • Flyttande av beslutsmandat längre ut i organisationen till roller ”mitt i utvecklingen”, såsom produktägare, processmästare (exempelvis Scrum Masters) för att snabba upp beslutsvägarna.
  • Insikten att det är oerhört svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan arbetet ens är påbörjat.
  • Inkluderande och iterativt arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt.
  • att förändringar i grundidén inte bara accepteras utan är välkommet genom hela processen.

Typiska komponenter som vi kan hitta i agila organisationer är olika former av verktyg för visualisering och balansering av arbete såsom Kanban. Med stöd av Kanban så kan organisationer lättare visualisera sitt arbete. Begränsa hur mycket som är aktiverat samtidigt. Skapa fokus på flöde och möjliggöra ständig förbättring.

Varför Agile?

Agile har sina rötter inom IT och det faller sig naturligt, då Agila tankesätt särskilt kommer till sin rätt där arbetet rör sig i det komplexa området (kort sagt, där utfallet eller storleken av en uppgift inte är helt förutsägbar). Den traditionella tanken med fasta projektbudgetar och deadlines har visat sig svår i en värld där vi inte på förhand vet hur väl vår initiala tanke stämmer med verkligheten. Att då stänga in både pengar, tid och resurser i något vi inte vet tillräckligt om är riskfyllt.

Just IT-världen lämpar sig dessutom särskilt väl för att kunna jobba i korta iterationer med snabb utvärdering, eftersom mjukvara i sin natur går att uppdatera snabbt och enkelt. Dessutom innebär en Agil kultur en förflyttning av mandat och kommunikation till den del av organisationen som är bäst lämpad att ta beslut snabbt – snarare än att basera det på lön och chefsroll. Detta leder till snabbare och säkrare leveranser med högre kvalitet. Och inte minst: Slutprodukten kommer ofta närmare det kunden faktiskt vill ha; kundvärdet.

Det finns många lyckade exempel på organisationer som anammat agila metoder. Men det finns också många avvarter där man mer använder Agile som ett buzzword. Det kan därför vara lämpligt att också hålla ögonen öppna efter varningsflaggor.

Agila metoder togs från början fram för utvecklingsorganisationer i första hand. Men metoderna är också tillämpliga på ”non-dev teams”. Dvs andra delar av IT än den rena utvecklingsorganisationen. Den grundläggande strukturen att arbeta i korta iterationer förenklar på många sätt. Prioriteringar, balansera arbete och få tid till fokuserat arbete. Tillsammans med ett driv att gå bort från drivare som att endast hantera incidenter mot planerade iterationer är alla möjliga komponenter att uppnå även utanför utvecklingsteam.

Kom igång med Agile

Det första steget för att komma igång med sitt Agila arbete är att vara tydlig i vilket problem man faktiskt vill lösa. Om det handlar om att sänka kostnader finns det troligtvis lättare sätt att lösa det, som att minska sitt konsultberoende eller personalmängd (med acceptans för vilka konsekvenser det kan leda till). Däremot är Agila metoder ett bra verktyg för att lösa problem med för långa leveranstider, ojämn kvalitet i leveranser eller för tydligare riskhantering. Här är det viktigt att nämna att Agila metoder enbart är verktyg och inte målet i sig. Har organisationen som mål med sin förändring att ”bli Agil”, så bör man ta en runda till med sin problemställning.

Nästa steg handlar om att fundera kring om organisationen passar för Agilt arbete. Eftersom en stor del av Agila metoder handlar om samarbete, helst i fysisk närhet, är exempelvis andelen outsourcing i organisationen en intressant faktor.

7 enkla steg för att komma igång

Givet att vi, efter att ha funderat över dessa två frågor, vi uppfattar det som lämpligt med agila metoder så bör vi alltså komma igång. Det finns säkerligen flera olika sätt att gå tillväga men vi brukar normalt förorda 7 enkla steg. I korta drag handlar det om att definierat ett lämpligt scope, eller produkt som är den agila termern. Sätta samman ett lämpligt team. Definiera våra metoder och processer. Samt parallellt utveckla ledarskapet i organisationen att passa till agile metoder.

De agila metoderna lutar sig tungt mot principen att våra medarbetare är kompetenta och kunniga. Samt att om de bara får utrymme så kan  de tillsammans lösa de uppifter de har att hantera. Det agila teamet är därmed ett självstyrande team som vi litar på men som behöver stöd och hjälp för att komma igång. Typiskt vill vi säkra att teamet får lagom stor storlek, ett tydligt upprag och produkt. Tid och möjlighet att utveckla sin kompetens samt förstås etablera sin agila cykel. Och för att den agila cykeln inte bara ska bli ceremonier som genomförs skall också tid och energi läggas på att förstå och efterleva de agila värderingarna.

Summerat

Till syvende och sist handlar det om att skapa självstyrande team med väl definierade produkter, produktägare med tydliga mandat. Samt en kultur där fokus ligger på att i ett gemensamt ansvar tillfredsställa kund och kundvärdet. Snarare än att tillfredsställa en enskilt ansvarig högre upp i sin egen organisation. En klassisk tröskel som organisationen måste över är just att mandatet skall flyttas längre ut och decentraliseras. Här ligger ett stort ansvar på styrningen, hur den görs och framför allt hur den inte görs. 

VANLIGA FRÅGOR OM AGILT

Vad är agilt arbetssätt?

Agilt betyder att vara smidig och följsam, att anpassa sig efter omgivningen och förutsättningarna. Så den extremt korta sammanfattningen att det är ett förhållningssätt som uppmuntrar små och snabba leveranser,  transparent kommunikation, nära samarbete mellan kompetenser, delegering av ansvar samt välkomnande av ändrade planer.

Visst är agila metoder mest något för små IT-företag?

Nej, agila metoder begränsas inte till bransch eller storlek på organisationen. Agila metoder, så som Scrum, har förvisso sitt ursprung i mjukvarubranschen när man insåg att de projektbaserade metoder man lånat från traditionell industri inte fungerade särskilt väl för digital tjänsteutveckling. Men sedan dess har man insett att agila metoder går applicera på alla initiativ där man har osäkra förhållanden och vill se snabba resultat i en komplex omgivning. 

Vi har ett team med en backlog, dagliga standups och retrospective. Är vi agila då?

Agilt arbetssätt är mer en filosofi än ett metodstöd. Vilka olika artefakter och rutiner man har på plats har väldigt lite med agilitet att göra. Grundprinciperna för agile som uttrycks i Det Agila Manifestet lägger inget fokus på specifika processer, tvärtom betonar det att det finns många saker som är viktigare än att följa ett visst ramverk.

Är Agile och Scrum samma sak?

Agile är en konceptuell modell eller filosofi, medan Scrum är en specifik implementation av det konceptet som man använder för att upprätthålla filosofin om att vara lättrörlig. Det finns många andra agila ramverk vid sidan av Scrum, men de flesta har lånat kärnan från Scrum.

Vilka är de vanligaste fallgroparna när man anammar agila metoder?

Ofta ser man agila arbetssätt som något man gör på IT-avdelningen, men en av själva grundprinciperna är att man jobbar tvärfunktionellt, vilket gör att alla påverkade delar av organisationen måste involveras. Ett annat vanligt misstag är att man anammar rutinerna från ett ramverk som Scrum, så man håller dagliga möten, jobbar i sprintar, har backlogs i Jira, etc, men man missar de underliggande principerna som “individer och interaktioner framför processer och verktyg”. Vi brukar kalla detta “zombie-scrum”. 

När ska man inte använda agila metoder?

Agila metoder gör sig bäst när man försöker lösa utmaningar som har hög komplexitet och organisationen inte mött innan. För återkommande och välkända problem kan andra tillvägagångssätt fungera mer effektivt.

UTBILDNINGAR AGILE

KURS

Planering balans

Att kombinera agilt och projekt

Den här kursen ger dig handfasta tips och verktyg som du kan använda för att kombinera agila arbetssätt med regelrätta projekt på ett sätt som minskar friktionen dem emellan.

KURS

Leda agil transformation

Leda agil transformation

Denna kurs bygger på etablerad praxis och Onbirds egenutvecklade metoder för hur man kan planera och driva sin agila transformation. Oavsett om man står i startgroparna eller om man redan påbörjat arbetet.

KURS

Leda agil transformation

Certifierad Produktägare

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i DevOps och det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i ett DevOps-team.

KURS

Introduktion till agila arbetssätt

Endags-kurs som kombinerar hälften teori och hälften simuleringspraktik. Detta för att ge en kunskapsgrund som deltagarna nyttjar och sedan repeterar praktiskt redan samma dag. För alla verksamhetsroller.

KURS

Leading SAFe

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i agilitet och SAFE samt certifiera dig som en ledare av ramverket. Efter Leading SAFe-utbildningen kommer du kunna aktivt delta i och leda initiativ, planering och tåg i den agila världen.

WORKSHOP

Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

WORKSHOP

Workshop tärningar

Workshops för agila roller och team

Skapa en kunskapskandens för ständig utveckling och förbättring av teamen och rollinnehavarna i den agila kontexten!

WORKSHOP

Scrum cykel

Agila ledarskaps-workshops

Även ledarna i en agil förändring behöver kunna hantera både grundläggande och kommande krav för att stötta transformationen.

AFFÄRSSIMULERING

MarsLander – en simulering i Agile Service Management

Simuleringen MarsLander är en dynamisk gruppövning som kombinerar process- och stabilitetsbehov med snabb förändring. MarsLander-teamet har till uppgift att utveckla sina agila Service Managementförmågor genom att landa på en främmande, röd planet.

AFFÄRSSIMULERING

Birdville – utveckla färdigheter i Agile/Scrum

Ett simuleringsspel där ni tränas på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. Bland annat hanteras utmaningar såsom kravfångst, planering och estimering, styrning av leveranser, gruppdynamik samt hantering av kundförväntningar.

AFFÄRSSIMULERING

The Challenge of Egypt - Agil projektledning

Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för god Agil metodik i en lärorik och rolig miljö. Övningen ger gruppen möjlighet att öva och uppnå ”learning by doing”. För att bygga en pyramid krävs effektiv planering, kommunikation, budgetering och riskhantering.

AFFÄRSSIMULERING

1, 2, 3 - SPRINT! - Öva roller och aktiviteter i en agil sprint

Söker du introduktion och inspiration kring ett agilt eller Scrum-baserat arbetssätt? Då erbjuder vi en workshop fylld med diskussion och aktivt lärande. 1-2-3 Sprint! är en introduktion för dig och ditt team till ett agilt arbetssätt och aktiverar er i sprintcykelns dynamik.

AFFÄRSSIMULERING

Process Pizza - övning i Kanban och Lean

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza men också på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för ”visual management” och Kanban enligt Lean.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

LADDA HEM

Produktägarguiden

En guide till Agile och Scrum för nyblivna och erfarna produktägare.

Agila cykeln

PDF i A3-format med de vanligaste agila ceremonierna i ett grafiskt format.

Mall User stories

Mall för att definiera en User Story med användare, syfte och anledning.

Agile

Infografik Ledarskaps-dimensioner

Infografik över de 6 agila ledarskapsdimensionerna.

Infografik Produktägare

Infografik över de huvudsakliga ansvarsområdena och aktiviteterna som Produktägare utför/har ansvar.

Ebok om att bygga effektiva agila team

7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt team

E-bok

Pysselbok

Onbird Pysselbok

Underhållning för framtida Produktägare och Scrum masters.
Agile

Handledning i AGILA Värderingar & principer

Skapa en gemensam förståelse de Agila värderingarna.

Pysselbok

Kompetensmatris

Ladda hem vår kompetensmatrismall  för att identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar.

Pysselbok

Lathund för nedbrytning av arbete

Lathund med tips och tricks för nedbrytning av arbete

inspelat webinar produktägare framgångsfaktorer

Fallgropar & framgångsfaktorer för produktägare

Inspelat webinar med Martin och Jeffrey.

Webinar #2

Vi blev agila, men inte bättre - vad hände?

Inspelat webinar med Martin och Nathalie.

webinar title

Teamen blev agila men vi blev inte bättre?

Kostnadsfritt inspelat webinar med Martin och Torbjörn

webinar

Vi blev agila, men inte snabbare

Inspelat webinar med Jeffrey och Daniel. Från 28 okt 2022 – längd 41 min.

webinar title

Agila ledare "arbetar" bara 3 dagar/vecka

Inspelat webinar med Torbjörn och gästtalare Niels Loader. Från 16 mars 2023 – längd 43 min.

Agila-men-inte-motiverade-onbird

Vi blev agila, men inte motiverade

Inspelat webinar. De agila coacherna Daniel, Linda och Aida tipsar om hur man får team att bli motiverade. Från 5 maj 2023 – längd 31 min.

BLOGGPOSTER OM AGILE

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

AGILE av ONBIRD | feb 11, 2020 Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen. Ett otydligt underlag att planera efter ger…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

AGILE av ONBIRD | feb 11, 2020 I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande i strategiska affärsdiskussioner. För att djupdyka i…

Kontakta oss

Söker ni en samarbetspartner för förändring eller utveckling av en IT-funktion? Vi hjälper er i både mindre förändringar och kompletta omorganisationer. Hör av er, vi tycker all förändring är spännande och varje utmaning bjuder på sina möjligheter.

Share This