ITIL/IT Service Management

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

ITIL® är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer och annan information från Axelos, beskriver en mängd practices, roller och funktioner som kan användas som stöd och hjälp.  Det finns också en koordinerad gruppering av utbildningar som tillhandahålls av certifierade organisationer och kursledare. Som ramverk för IT Service Management betraktat är ITIL det globalt mest accepterade och nyttjade.  I Sverige och Norden använder i princip alla organisationer åtminstone delar och/eller flera centrala koncept från ITIL.

Ett stabilt ramverk i en föränderlig värld

Det är nu mer än 30 år sedan den första versionen av ITIL såg dagens ljus. Då hanterade de flesta IT-organisationer olika IT-tjänster som till stor del var baserade på stordatormiljöer. Idag har IT-organisationer en stor variation av teknik att supportera.  Klienter är mobila och i varje byxficka, nätverken är distribuerade över hela jorden och säkerhetsproblematiken är kanske större och mer komplex än någonsin tidigare. Samtidigt har tempot, i vilket organisationer måste möta förändrade krav och önskemål från kunder och användare, ökat till helt nya höjder. Detta ställer krav inte bara på stabilitet utan även  responsivitet och flexibilitet. Idag är det mer än någonsin sant att kritiska affärsmässiga konkurrensförmågor helt och hållet är beroende av IT-stöd. Och när behoven förändras måste IT hänga med i motsvarande tempo för att organisationer ska vara fortsatt relevanta och konkurrenskraftiga inom sitt marknadsområde. 

Tydlig anpassning till agila och lättrörliga metoder

Som organisation behöver man heller inte välja mellan ITIL och agila metoder och/eller DevOps. Ramverket har fortsatt utvecklats och anpassats till de många goda lärdomar som gjorts runt om i agila och lättrörliga organisationer. Snarare fungerar det som utmärkta komplement till varandra och vilar numer på delade principer för teambaserat arbete, flödeseffektiv leverans och ett ständigt fokus på värde i iterativa leveranser och förbättringar. 

Varför ITIL

ITIL grundar sig i kundvärde, en tjänsteorienterad leverans samt ständig förbättring över tid.  Syftet med ITIL är att skapa och bibehålla konkurrenskraftig IT över tid.  Nyttan som ramverket bidrar till är bland annat:

  • En konstruktiv och responsiv relation mellan IT-leverantör och IT-kund.
  • IT-tjänster som möter kundens krav, inklusive stabil leverans och framgångsrik förändring över tid.
  • Effektiv planering och nyttjande av resurser.
  • Ett agilt angreppssätt.
  • Ständig förbättring av IT-tjänster, -processer och resursoptimering över tid.

Som ITSM:s guldstandard har flera miljoner IT-proffs utbildat sig inom ITIL och 10.000-tals företag linjerat sin IT-leverans med ramverket. ITIL:s publikationer finns på ett tiotal språk i över 150 länder i världen.

Vanligt etablerade förmågor från ITIL

De flesta IT-organisationer använder redan idag olika former av praxis från ITIL. Typiskt ser vi hur organisationer har etablerat Servicedesk och Incident Managementt som ett minimum. Inte ovanligt är det heller att man har Change Management på plats, åtminstone i termer av någon form av ärendehantering tillika styrorgan för att besluta om driftssättningar (ibland kallat CAB, CCB eller liknande). Incident, Problem, Change, Release och Configuration Management beskrivs också ofta som kärnprocesser för vilken IT-organisation som helst. Att också gemensamt med en kund diskutera fram och hantera förväntningar på IT-leveranser är om inte standard så åtminstone väldigt vanligt förekommande. I hur många organisationer är inte begreppet SLA känt idag? Att jämföra med för 10-15 år sedan då situationen såg ganska annorlunda ut.

Vad är då förklaringen till att dessa förmågor etablerats och att ramverket anammats så brett? Helt enkelt att det har hjälpt många organisationer att skapa bättre ordning och reda på IT-leveranser. Kortare ledtider, bättre IT-projeket och mätbar leverans med fokus på kundvärde är vanligt förekomande omdömen.

Kom i gång med ITIL

Under åren har Onbird hjälpt kunder med ITIL-initiativ i alla branscher och av varierande storlek.  Ibland har ITIL-kopplingen i uppdraget varit explicit och ibland har vi fokuserat enbart på ITSM-förbättring (med knappt en viskning om ITIL-ramverket).  Kundvärde är styrande, inte något annat, och vi nyttjar en konsultativ metod som guide.

En perfekt startpunkt finns sällan. Viktigast är att komma igång. Svårt att välja startpunkt? Då frågar vi ”Var smärtar det mest?”  Typiska utmaningar som ofta kommer fram är ineffektiva processer, otydliga roller, långa leveranstider eller obalans i förväntning mellan kund och leverantör. Inte sällan hör vi också att problemen beror på ”otydliga beställningar, dåliga beställningar och kort varseltid för leverans”. 

ITIL 4 – den senaste versionen med många goda nyheter

Med den 4:e versionen av ITIL har också många nya goda komponenter tillkommit som kan hjälpa till i starten. I allt väsentligt är ITIL en verktygslåda över samlade erfarenheter som ger gott stöd på vägen att identifiera lämplig utveckling. En av de tyvärr oönskade effekterna av alla dessa erfarenehter är att de är såpass många som de är. ITIL har därför ofta uppfattats som så omfattande att det ibland avskräckt organisationer. Men med stöd av de föreslagna styrande principera (7 guiding principles) som etablerades 2016 förenklas införandet. Med tonvikt på förändring i små steg, visualisering och kollaborering. Starta där du är och en tydlig koppling också till iterativt utvecklingsarbete är ITIL mer tillgängligt idag än någonsin tidigare.

På övegripande nivå ligger också tonvikten på att knyta nära relationer mellan beställare och IT. Genom samverkan, tät interaktion och en tjänsteorienterad leverans säkras fokus på affärsvärde i första hand. Just därför beskriver ITIL en struktur för värdekedjan i sin Service Calue Chain.

Ordning och reda parat med den önskade kulturen

Oavsett vilka nya metoder eller förmågor vi önskar etablera behöver vi tänka holistiskt samtidigt som vi börjar i det lilla. Att adressera problemområden med hjälp av ITIL kräver ofta till ett klargörande av nuvarande struktur, roller, relationer och leveranser.  ”Ordning och reda” hör vi ofta, men förhoppningsvis är ditt ITIL-initiativ inte bara en strävan efter stringenta regelverk.  ITIL skall också hjälpa oss att förstå kundens behov, konkretisera det som en överenskommelse, och svara tillförlitligt med förändring.

Har man beslutat sig för förbättring i ovanstående kan flertal insatsområden besökas, såsom:

  • Kompetenshöjning i form av kurser och workshops
  • Agila cykler av krav och leverans
  • Coachning och uppföljning
  • Visualisering av arbetsflöden, status på leveranser samt kundupplevelsen
  • En lagom nivå av dokumentation och kartläggning av roller, processer och tjänster

Arbetet kan och ska med fördel drivas med nära organisationen. Förändring är att etablera inte bara nya verktyg utan också nya förhållningssätt. Och kanske ytterst en ny kultur. Onbird erbjuder dig stöd med ITIL i form av certifierad utbildning, praktiska workshops, lärorika affärssimuleringar och kom-igång rådgivning. Vår samlade expertis kan hjälpa dig att hitta rätt i ramverket, formulera rätt nivå av kunskap samt snabbt komma till praktiskt nyttjande.

VANLIGA FRÅGOR OM ITIL

Är ITIL 4 bara för drift och stora organisationer?

Nej, ITIL beskriver en helhetsstruktur kring en IT tjänsteleverans för alla typer av IT-organisationer, oavsett storlek. 

Måste man välja mellan ITIL och Agila metoder?

Nej, ITIL och Agila metoder kompletterar varandra, speciellt i ITIL 4 som är uppbyggt och anpassat till lättrörliga iterativa utvecklings- och leveransmetoder. 

Är ITIL onödigt nu när alla ska jobba agilt?

ITIL ersätter inte agila metoder, men det kompletterar med delar som saknas eller inte är definierat i den agila utvecklingsmetodiken, såsom incidenthantering, konfigurationshantering, kapacitets- och tillgänglighetsplanering, etc. 

Varför kom det en ny version av ITIL (ITIL 4)?

ITIL har funnits och utvecklats under snart 40 år. Under de åren har mycket hänt inom IT och organisationer i stort. ITIL har alltså utvecklats med och för att passa tiden. Den senaste versionen har exempelvis större fokus på att ge stöd till agila metoder såväl som traditionell tjänsteleverans.

Måste man implementera hela ITIL?

Nej, man måste inte implementera ITIL alls, och definitivt inte några delar som inte löser ett problem man har i organisationen. ITIL är inte föreskrivande som ramverk utan beskriver i första hand många goda och fungerande praxis från IT-branschen. 

Blir inte allting bara långsammare och mer byråkratiskt med ITIL?

Allt kan göras långsammare och mer byråkratiskt om man tillämpar det på fel sätt. Det finns inga regler eller strukturer i ITIL 4 som strävar mot annat än effektiv och lättrörlig leverans. 

Vi kör bara molntjänster, behöver vi verkligen ITIL då?

Bland de många nya goda tekniker som har kommit finns olika former av ”cloud-tjänster”. ITIL 4 har designats med hänsyn taget till detta och ger många goda och handfasta råd hur man på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kan använda sig av sådana tjänster. 

UTBILDNINGAR ITIL/ITSM

KURS

ITIL 4 Foundation, kurs och certifiering

ITIL Foundation Kurs och Certifiering. Det smarta sättet att lära sig ITIL. Inga Powerpoints. Ingen pärm. Mycket praktik. I Onbirds ITIL Foundation får du samma innehåll och certifiering som andra kurser, bara lite mer.

KURS

Optimerad Servicedesk

Kursen Optimerad Servicedesk lägger grunder och framgångsfaktorer för en funktion som ger hög kundnöjdhet och effektivitet. Kursen lämpar sig för både ledare och agenter i Servicedesk eller Kundtjänst.

WORKSHOP

Effektiv IT Helpdesk

En gratis workshop på en timme med genomgång av de sju dödssynder ni inte vill göra i er Helpdesk/Servicedesk, varför dessa synder uppstår och hur de påverkar er leverans. Genomförs på plats i Stockholmsområdet eller över videosamtal.

AFFÄRSSIMULERING

Grab@Pizza - Samarbete mellan IT och verksamhet

Öka effektiviteten och värdet i IT-leveransen genom förbättrad samverkan mellan verksamhet och IT. Grab@Pizza är en affärssimulering där deltagarna tacklar en tuff utmaning – företagets ledning kräver ett bättre resultat där IT måste leverera mera nytta till verksamheten.

AFFÄRSSIMULERING

MarsLander – en simulering i Agile Service Management

Simuleringen MarsLander är en dynamisk gruppövning som kombinerar process- och stabilitetsbehov med snabb förändring. MarsLander-teamet har till uppgift att utveckla sina agila Service Managementförmågor genom att landa på en främmande, röd planet.

AFFÄRSSIMULERING

Apollo 13 – affärskritisk serviceleverans

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna konfronterar utmanande realtidsscenarion från rymduppdraget. Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för IT Service Management (ITSM) i en lärorik och rolig miljö.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

LADDA HEM

Servicedeskguiden

Tillsammans med ett antal kunder har vi tagit fram en guide för hur man sätter upp en Helpdesk/Servicedesk i världsklass

ITIL 4 info graphic

ITIL 4 info grafik

PDF i A3-format som sammanfattar ITIL 4 på ett grafiskt och överskådligt sätt.

ITIL 4 info graphic

ITIL Workshop Guiding principles

Skapa gemensam förståelse för hur de 7 principerna för ITIL tillämpas.

Info grafik servicedesk 7 sins

Servicedeskens 7 dödssynder

PDF i A3-format som sammanfattar de sju vanligaste misstagen som en servicedesk gör.

ITIL 4 info graphic

Kompetensmatris

Ladda hem vår kompetensmatrismall  för att identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar.

ITIL 4 info graphic

Marshmallow Challenge

Övningsinstruktion för teambuildings övning. Lämplig för kickoffer och internkonferenser.

BLOGGPOSTER OM ITIL

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

ITIL/IT Service Management av ONBIRD | jan 29, 2020 I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande i strategiska affärsdiskussioner. För att…

Kontakta oss

Söker ni en samarbetspartner för förändring eller utveckling av en IT-funktion? Vi hjälper er i både mindre förändringar och kompletta omorganisationer. Hör av er, vi tycker all förändring är spännande och varje utmaning bjuder på sina möjligheter.

Share This