Birdville – utveckla färdigheter i Agile/Scrum

En fartfylld och rolig övning i agil förändring och gruppdynamik.

 • Lär dig cykeln för agil/scrum-förändring.
 • Träna på kvicka och effektiva sprintcykler.
 • Engagera hela gruppen i en dynamisk övning.

Det Agila spelet Birdville är ett simuleringsspel där deltagarna tränar på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. Syftet är att träna på förändringsförmågor inom produkt- och tjänsteutveckling. Bland annat hanteras utmaningar såsom kravfångst, planering och estimering, styrning av leveranser, gruppdynamik samt hantering av kundförväntningar. Alltihop inom ramen för en agil metod och ett agilt förhållningssätt till uppgiften.

Takeaways för individ och organisation

 • Grundkunskaper i Agile/Scrum. Läs mer om grunderna i Scrum här.
 • Metod och träning för självstyrande teams.
 • Träning och teori i kravfångst och kunddialog.
 • En praktisk strategi för förändring och utveckling.
 • Stärkt teamkänsla och energi för ny förändring..

Simuleringen riktar sig till

Simuleringen är en praktisk workshop för arbetsgrupper eller individer som vill få en snabbstart och utveckla sina färdigheter inom agila- eller Scrum-förändringsmetoder. Workshopen passar både för kravställare eller utvecklare av IT-system och speciellt för organisationer och personer som arbetar med produktorienterad systemutveckling eller utveckling av komplexa system och systemlösningar.

Med fördel kan också beställare och icke-utvecklare delta för att få en bättre förståelse för vilket engagemang och deltagande som krävs i agil-förändring. Beställare och produktägare skapar en bättre förståelse för sin uppgift via denna övning. Ytterligare kan utvecklare träna på sina förmågor att estimera tid, följa utfall och plan samt lära sig att bättre iterera förbättringar i sin leverans.

Vår ivrigt lösningsorienterade grupp kastades direkt in i förvirringens epicentrum. Alla satt på svaren – ingen tänkte på kunden! Under simuleringen lyckades vi med konkreta, agila metoder, på kort tid vända kaos till triumf. Lärorikt, konkret och nyttigt!
Martin Belak

Director of Digital Development

Kursinformation

Det Agila spelet Birdville består av en introduktion till agil förändring och därefter ett flertal cykler för en fiktiv stads konstruktion. Varje cykel innehåller en planeringsfas, en genomförandefas samt en avslutande reflektionsfas. Under och mellan faserna ansvarar gruppen för att driva en förbättring i sitt arbetssätt. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i projektet.

 

 • 3 timmar tidsåtgång för simulering.
 • Skalbar övning för grupper från 5 till 50 deltagare.
 • Kickoff, utbildning eller annan kreativ format – övningen skapar energi och dynamik.
 • Riktas mot “key learning points” som er organisation vill betona och träna på.

Affärssimulering, en metod för praktisk inlärning

Människor formar sitt beteende framförallt från erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Vill vi förändras och utvecklas är inget mer effektivt än att själv sättas in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär oss mer av det vi gör än av det vi hör. Därför är simuleringar så effektiva.

Inlärningen sker i tre steg:

 • Upplev
  Agera och få praktisk erfarenhet.
 • Reflektera
  Växla perspektiv och granska resultat för feedback.
 • Förbättra
  Formulera nyvunnen kunskap från feedback, knyta an till teori och överföra detta till ett förbättrat arbetssätt.

Agilespelet Birdville är Onbirds version på spelet Lego4Scrum och är licensierad via Creative Commons. Spelet utvecklades 2007 av Alexey Krivitsky och har hjälpt tusentals att bli bättre i sina agila förändringar.

Share This