Teamutvecklingsprogram – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

Har vi tillräcklig tillit till övriga medlemmar i gruppen för att våga säga vad vi tycker? Har vi ett produktivt debattklimat där vi gemensamt hittar de bästa lösningarna på våra utmaningar? Kan vi hålla varandra ansvariga både för saker som går bra och dåligt? Har vi tillräckligt engagemang för att uppnå våra mål? Och har vi ens några gemensamma mål?

Genom att synliggöra och öva på motverkan av områden som försvagar ett team kan vi lättare skapa möjligheter för att uppnå bättre resultat som team och inte bara som individer.

Programmet riktar sig till

Många ledningsgrupper har tyvärr en situation där deras möten mest känns långsamma och ointressanta för deltagarna. Mötet saknar driv, energi och syfte. En etablerad agenda följs strikt men ändå känns det som att resultaten uteblir. Sällan eller aldrig debatteras någon fråga till en lösning där alla medlemmarna i teamet bidragit samt står bakom besluten till fullo. Kommunikationen från ledningsgruppen till verksamheten haltar, är ofullständig och inkonsekvent.

Vårt program riktar sig till ledningsgrupper som drabbats av dessa symptom och där det finns ett behov av att stärka gruppens förmåga att samverka mot gemensamma mål och resultat.

Men mitt team är ju inte en ledningsgrupp?

Är din grupp inte en ledningsgrupp men du vill ändå utveckla teamet (tex ett utvecklarteam, en förvaltningsgrupp, en driftgrupp eller liknande)? Använd kontaktformuläret så berättar vi mer om vår förenklade 1-dags övning för basic team building!

Förväntade resultat

Programmets huvudmål är i första hand att utveckla organisationens verksamhets- eller affärsresultat. Detta görs genom att uppnå resultat inom ledningsgruppen. Förväntade resultat för team som genomgår programmet är:

 • Stark sammanhållning i teamet
 • Etablerade gemensamma mål
 • Ökad förmåga att nå affärsresultat/mål
 • Tydligare kommunikation internt i organisationen
 • Konsekvent styrning från ledningsgrupp och nedåt i organisationen
 • Och, inte minst: intressanta och stimulerande ledningsgruppsmöten som engagerar och motiverar medverkande.

Förutom resultatet kan du även räkna med att såväl teamet som individerna får en rolig, spännande, utmanande och utvecklande tid både under och efter programmet.

Vad är det som inte fungerar i mitt team?

Det finns många anledningar till att en arbetsgrupp inte presterar så bra som den kanske borde. I sin bok “The Five Dysfunctions of a Team” identifierar Patrick Lencioni fem områden som team behöver kunna identifiera och bemästra för att kunna uppnå resultat.

 • Avsaknad av förtroende
  Framgångsrika team kännetecknas av att alla litar på varandra och vågar visa sina svagheter och erkänna misstag. De når en nivå där de har ofiltrerad dialog med varandra. Detta är kritiskt eftersom:
 • Undvikande av konflikt
  Team med medlemmar som litar på varandra är inte rädda för att engagera sig i passionerad debatt i för organisationen viktiga frågor. De tvekar inte att utmana, inte hålla med och ifrågasätta varandra i syfte att hitta det bäst svaret och fatta de riktiga och bästa besluten. Detta är viktigt eftersom:
 • Frånvaro av engagemang
  Team som engagerar sig i ofiltrerad konflikt kan nå riktig buy-in/acceptans även om inte alla håller med. Detta eftersom de säkerställer att alla perspektiv och åsikter får vädras och utvärderas för att därmed öka gruppens förtroende för att inga viktiga faktorer missas. Detta är kritiskt eftersom:
 • Undvikande av ansvar
  Team som commitar/tar ansvar för beslut och prestandakrav håller varandra ansvariga (istället för politiskt rävspel). Även om ledaren inte är där går de direkt till sina likar. Detta är av värde eftersom:
 • Oförmåga att nå resultat
  Dessa team hemfaller inte in till att optimera sina egna intressen, karriärer, egon, status eller liknande före det kollektiva goda, vilket är definitionen av framgång och resultat.

Programmets mål och metod

Programmet, som löper under 6 månader, går ut på att utveckla ledningsgruppens förmåga att leverera på de affärsmässiga målen. I programmet utgår vi från Patrick Lencionis modell 5 dysfunctions of a team och består av ett antal i förväg schemalagda aktiviteter som utförs både på kontoret respektive utanför (s.k. off-sites).

Ledningsgruppen kommer själva att utvärdera sig mot dessa dysfunktioner, arbeta aktivt med att skapa fundament för att motverka dem samt löpande utveckla organisationens mål och riktning.

I praktiska termer består programmet av följande aktiviteter:

Löpande kommer uppföljning göras för att se att ledningsgruppen utvecklas i totalt fyra värderingsmätningar. Grafen till höger är ett exempel på detta.

För beställare av uppdraget ingår också att delta i planering, uppföljning samt specifik individuell coachning. Allt arbete utgår från den verksamhet som teamet befinner sig i och de mål de har att möta från sina kunder, beställare eller koncernledning.

Tanken är inte att detta ska stjäla onödigt mycket tid från medarbetarnas vanliga arbete utan att vi gör små ändringar över tid istället för att göra allt på en gång.

  Hur lång tid tar det?

  Ett team är av sin natur aldrig färdigutvecklat. När något påverkar gruppdynamiken, exempelvis när någon slutar och ersätts av någon annan, behöver gruppen formera om sig och definiera om sin kultur. Om förändringen bara gäller en person är den processen naturligtvis snabbare än om det gäller hela teamet.

  Onbirds teamutvecklingsprogram är i sin grund sex månader långt, kalendermässigt (se tidsplan ovan). Det innebär tre off-sites och regelbundna sammankomster i vardagen. Tanken med att sprida ut insatserna är att processen då dels får tid att mogna i teamet, men också att de praktiska övningar och mål vi sätter upp får tid att genomföras.

  Som beställare av uppdraget behöver man räkna med att avsätta tid för planering, diskussion och uppföljning med Onbird under arbetets gång. Övriga teamet är i huvudsak endast berörda av de 3 off-sites som genomförs under 6 månader samt de normala ledningsgruppsmötena. Inför varje off-site behöver deltagare göra vissa förberedelsers såsom läsa in sig på material och tidigare anteckningar.

  Eftersom det arbete som behöver göras för förändring kan skilja sig från team till team, så överenskommer vi både insatsmängder och tider med dig som kund. Det viktiga är att komma igång och få fart på förändringsarbetet.

   Efter vi arbetat med att utveckla vår organisation samt interna processer och rutiner baserat på Lean-principerna under en tid blev det mer klart att vi även behövde bli effektivare som ledningsgrupp för att kunna utvecklas tillsammans med resten av IT organisationen. Med ledningsgruppens utvecklingsprogram från Onbird nådde vi inte enbart detta mål utan alla chefer växte även som ledare.
   Stefan Pihlanen

   Head of IT-Operations, SSAB

   Om Onbird

   På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

   Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

   Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

   Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

   Share This