Digital transformation 

Med digital transformation avser vi en verksamhetsdriven förändring där delar av verksamheten skall digitaliseras eller vidareutvecklas med stöd av digitala hjälpmedel. Vanligtvis handlar detta om automatisering, införande av systemstöd och i viss mån nya tekniker såsom AI. Ibland kallas detta för digitalisering eller digitisering. Oavsett vilket, så är vår erfarenhet att införandet inte bara handlar om god projektledning. Ännu viktigare blir dessutom omställning av verksamhet, IT-organisation och samarbetet däremellan. Vi förordar normalt att inte bedriva sådant arbete enligt tungrodda vattenfallsprojekt med osäkert utfall utan istället använda kortare iterationer med tydliga leveranser och löpande anpassa insatser efter behov och mål.

Läs mer om agila förhållningssätt här.

Förändringsledning

Med förändringsledning avser vi här mer generell förändringsledning. Det kan avse omorganisation, nya tjänste- eller produktutbud, en strategisk förändring eller liknande. Många kunder upplever här osäkerhet om tillvägagångssätt och hur man ska hantera utmaningarna. För att nå framgång med ett förändringsarbete är det ett par saker som måste vara på plats. Det måste dels finnas en tydlig rational eller anledning till förändringen (ett faktiskt problem som behöver lösas), en idé eller vision om hur man skulle vilja att resultatet av förändringen ska se ut samt en tydlig förändringsledning ordentligt förankrad i organisationen. Både inom de hierarkiska lagren såväl som i kunskapslagren (hos medarbetarna). Vi förordar normalt att involvera de inom organisationen som ska vara med eller påverkas av förändringen till att själva driva den givet att förändringsledning och ledning för organisation kan peka ut varför och vart. Oftast är vi involverade redan från start, ibland i definierade punktinsatser.

Agil transformation

Med agil transformation avser vi en förflyttning från traditionella utvecklingsmetoder till agila metoder. Detta innefattar inte bara IT-organisationen utan även verksamheten som nyttjar IT-lösningarna. Transformationen kan vara ett enstaka team eller en ”skalad” transformation där flera team ska bildas och samverka mot övergripande gemensamma affärsmål.  En agil transformation är till vissa delar att lära sig nya procedurer, rutiner och ceremonier men kanske till största delen en förändring av ”mind-set” och värderingar. Att gå från resursoptimering och specialisering till flödesoptimering och teambaserade leveranser har visat sig ge många organisationer en rejäl förbättring i både kvalitet och ledtider. Men det har också inneburit stora omställningar internt. Det finns idag flera olika ramverk som ger gott stöd till förändringen vilket är bra. Men den stora utmaningen ligger ofta i förändringsledningen. Vi förordar oftast att i korta iterationer ta många små steg och inte försöka angripa alla problem på en gång och vi tror också att organisationer redan har många kompetenta duktiga medarbetare som med rätt stöd och mandat kan skapa fantastiska förbättringar.

IT-transformation

Med IT-transformation avser vi en förändring isolerad till IT-organisationen. Det kan handla om införande av nya IT-tjänster och produkter på en bred konsumentmarknad, nya stödverktyg och metoder för att till exempel automatisera och förbättra IT-leveranser och arbetet inom IT-organisationen. Många organisationer arbetar idag aktivt för att automatisera test, utveckla CI/CD och deployment pipelines, shift-left-aktiviteter inom support samt visualisering av arbete med stöd av kanban-verktyg och liknande. Vanligt är också sourcing (in eller ut), cloud transformation och liknande. Vi på Onbird är inte teknikexperter men har däremot lång erfarenhet av att hjälpa organisationer driva denna typ av transformationsarbete.

Hållbar förändring

Med hållbar förändring gör vi medvetet en referens till miljöfrågor. Många organisationer strävar idag mot grön IT på olika sätt och vi är varma förespråkare av detta. Vad vi menar med hållbar förändring är dock att förändringsarbete måste drivas på ett hållbart sätt, dvs det måste göras utan att bränna ut medarbetare på vägen, skapa onödig nertid för IT-tjänster och produkter samt faktiskt vara bestående efter genomfört förändringsarbete. Allt för många organisationer som ger sig på förändringar kan i efterhand konstatera att besparingar man räknat med inte uppstått, medarbetarundersökningar pekar på nedåtgående trend eller kanske värst av allt, efter något år eller så är man tillbaka där man startade då de nya vertygen och metoderna inte tagit fäste.

 

Kontakta oss

Söker ni en samarbetspartner för förändring eller utveckling av en IT-funktion, en liten förändring eller en komplett omorganisation spelar ingen roll. Hör gärna av er, vi tycker all förändring är spännande och varje utmaning bjuder på sina möjligheter.

Share This