CIO-utmaningar 2024

av | feb 18, 2024 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT

I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande i strategiska affärsdiskussioner. För att djupdyka i denna paradox genomförde vi en undersökning bland ett antal CIO:er från olika branscher. Utifrån svaren från undersökningen kunde vi kategorisera inom två huvudsakliga kategorier, ”tekniska aspekter” och ”strategiska och organisatoriska frågor”.

I detta inlägg kommer vi att fokusera på den senare kategorin: ”strategiska och organisatoriska frågor” som ofta ligger till grund för 4 av de största CIO-utmaningarna. Samtidigt som de också erbjuder de mest betydande möjligheterna för förändring inom organisationer.  Vår undersökning visar på dessa 4 CIO-utmaningar och hur de riskerar att marginalisera CIO:er och IT från den strategiska affärsdialogen.

 

4 CIO-utmaningar

1. Kommunikationsgap mellan IT och affärsledning

En genomgående feedback från CIO:erna är att det finns ett signifikant kommunikationsgap mellan IT och affärsledningen. ”Vi talar olika språk,” som en CIO uttryckte det, där IT fokuserar på teknik medan affärssidan fokuserar på marknadsandelar och intäkter. Denna brist på gemensamt språk skapar hinder för effektivt samarbete och strategiskt engagemang.

2. IT:s bristande förståelse för företagets verksamhet och strategiska mål

Många CIO:er påpekade att IT-avdelningarna inte alltid har en djup förståelse för företagets strategiska mål. Detta gör det svårt för IT att på ett meningsfullt sätt bidra till strategiska beslut. Vilket begränsar deras möjlighet att fungera som en strategisk partner snarare än som en stödfunktion.

ask-the-organisation

3. Perceptionen av IT som en kostnad snarare än en investering 

En annan utmaning är hur IT uppfattas ekonomiskt inom organisationen. ”IT ses ofta som en kostnadspost, inte som en investering i företagets framtid,” noterade en deltagande CIO. Detta synsätt minskar viljan att integrera IT i strategiska planeringsprocesser.

4. Snabba teknologiska förändringar och osäkerhet

Den snabba takten i teknologisk utveckling skapar osäkerhet kring hur IT bäst kan bidra till företagets långsiktiga mål. CIO:erna uttryckte att denna osäkerhet ofta leder till tveksamhet från affärsledningens sida att fullt ut engagera sig med IT på en strategisk nivå.

Strategiska åtgärder för att förstärka IT:s roll i affärsstrategin 

Våra resultat belyser betydande hinder som måste övervinnas för att IT ska kunna ta sin rättmätiga plats i den strategiska affärsdialogen. För att adressera dessa utmaningar rekommenderar vi följande:

  1. Förbättrad kommunikation: Skapa forum och processer där IT och affärsledningen kan mötas för att diskutera och utforma strategiska mål med ett gemensamt språk. Detta underlättar förståelse och samarbete mellan de två enheterna.
  2. Utbildning för både IT och verksamhetspersonal:
    • För IT-personal: Investera i utbildningsprogram som stärker IT-avdelningens förståelse för företagets affärsstrategier och marknadsförhållanden. Detta bidrar till en mer strategiskt inriktad IT-funktion som kan agera proaktivt snarare än reaktivt.
    • För verksamhetspersonal: Utbilda verksamheten i IT. Det är lika viktigt att verksamhetspersonal får utbildning i grundläggande IT-kunskaper och förståelse för hur teknologi kan stödja affärsmålen.
  3. Synliggör IT:s värde: Positionera IT som en vital investering genom att tydligt demonstrera hur IT-initiativ bidrar till affärsresultat och mål. Detta ändrar synsättet på IT från en kostnad till en central del i att driva innovation och tillväxt.
  4. Adressera affärsmässig komplexitet: Utveckla en strategisk IT-roadmap som inte bara visar hur teknologiinvesteringar stöder företagets långsiktiga mål men också skapar en flexibel och skalbar IT-arkitektur. Detta tillvägagångssätt bör ge rum för flexibilitet och valfrihet för affärsverksamheten. Vilket är kritiskt i en ständigt föränderlig och komplex affärsmiljö. En sådan IT-planering gör det möjligt för organisationer att effektivt navigera i förändring och utnyttja nya teknologiska framsteg för att förbli konkurrenskraftiga.

Steg-för-steg process för att koppla IT-initiativ till affärsmål och kvantifierbara resultat

Att koppla IT-initiativ till affärsmål och kvantifierbara resultat är avgörande för att visa IT:s värde. Såväl som säkerställa att teknikinvesteringarna bidrar positivt till organisationens övergripande framgång. Vi använde oss av ett AI för att få en en steg-för-steg process som kan hjälpa CIO:er och IT-ledare att uppnå detta:

 Genom att följa dessa steg kan CIO:er och IT-ledare effektivt demonstrera IT:s bidrag till organisationens framgång och stärka dess roll som en strategisk partner i företaget. För att läsa vidare klicka på fliken märkt ”Steg 1”. 

Defininera affärsmål

– Samlas med ledningsgruppen för att förstå de övergripande affärsmålen för det kommande året eller kvartalet.

– Identifiera specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade (SMART) mål som organisationen siktar på att uppnå.

Kartlägg IT-Initiativ mot Affärsmål

– Granska pågående och planerade IT-initiativ för att bedöma deras potentiella inverkan på de definierade affärsmålen.

– Skapa en matris som direkt kopplar varje IT-initiativ till det affärsmål det stödjer eller möjliggör.

Fastställ Mätbara Nyckelresultat

– Utveckla kvantifierbara nyckelresultat för varje IT-initiativ, vilka tydligt visar hur framgången kommer att mätas.

– Inkludera tidsramar för när resultaten förväntas uppnås och definiera tydliga mätvärden eller KPI:er.

Planera för genomförande

– Utveckla en detaljerad handlingsplan för varje IT-initiativ, inklusive resurser som behövs, ansvarsområden och tidsplan.

– Kommunicera planen till alla inblandade parter och säkerställ deras åtagande och förståelse för deras roller och ansvar.

Implementera och Monitorera

 – Sätt igång med genomförandet av IT-initiativen enligt planen.

– Använd projektledningsverktyg och tekniker för att övervaka framstegen mot de uppsatta målen och nyckelresultaten.

Mät och Rapportera Resultat

– Samla in data och mät framstegen mot de fastställda nyckelresultaten regelbundet.

– Skapa regelbundna rapporter som visar hur IT-initiativen bidrar till att uppnå affärsmålen, inklusive eventuella avvikelser och justeringar som gjorts.

Utvärdera och Justera

– Analysera resultatet av IT-initiativen i relation till affärsmålen vid slutet av varje tidsram eller projekt.

– Identifiera lärdomar och områden för förbättring för framtida initiativ.

– Justera strategin vid behov baserat på feedback och resultat.

Kommunicera Framgångar och Lärdomar

– Dela framgångarna och lärdomarna från IT-initiativen med ledningsgruppen och andra nyckelpersoner inom organisationen.

– Förstärk värdet av IT genom att visa konkreta exempel på hur teknikinvesteringar har bidragit till att uppnå affärsmål.

Några konkreta råd för att lösa dessa utmaningar

AI i all ära och vi kanske ”promptar” dåligt. Men vi var inte nöjda med resultatet ovan. Därför satte vi själva ihop några konkreta praktiska råd hur du som CIO/IT-ledare kan ta dig an ovan utmaningar? I vårt webinar så erbjuder vi ett antal praktiska tips och råd hur man kan gå tillväga för att hantera dessa utmaningar. 

Avslutningsvis

Det är dags för företagsledare att omvärdera IT:s roll och dess potential att driva innovation och strategisk förändring. Genom att ta itu med de identifierade utmaningarna kan företag inte bara stärka sin konkurrenskraft. Utan också säkerställa att IT fullt ut bidrar till verksamhetens framgång.

Bakgrund och Metod

Undersökningen syftade till att identifiera CIO:ers huvudutmaningar de står inför just nu. Vi intervjuade ett urval av CIO:er från en rad olika sektorer (och totalt 15 olika branscher) inom privat näringsliv. Var och en med sin unika syn på IT:s roll inom sina organisationer. Vidare använde vi AI för att sammanställa resultatet såväl som rekommendationer. I detta delades resultaten in i två huvudsakliga kategorier. ”Tekniska aspekter”, respektive ”Strategiska och organisatoriska frågor”.  Vi har i denna blogg valt att endast fokusera på de senare då detta är inom vårt expertisområde.

Planering balans

Agila ledarskapsworkshops

Våra agila ledarskapsworkshops riktar sig mot både IT-ledare såväl som ledare inom affärsverksamheten. Med hjälp av dessa workshopar kan ni bygga bättre gemensamma kunskaper och förmågor. Bland annat i syfte att reducera de ovan nämnda CIO-utmaningarna.

Pris: Fastpris mot offert

Datum: Levereras endast företagsinternt. 

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This