Vad är Agilt Ledarskap?

av | aug 29, 2022 | AGILE, DEVOPS

Vad är agilt ledarskap egentligen? Hur skiljer det sig från modernt ledarskap? Är agilt ledarskap bara tillämpligt i en agil organisation eller passar det även i andra organisationer? Frågorna är många och svaren är dessvärre inte helt enkla och korta. Jag ska dock försöka att så kortfattat som möjligt beskriva min syn i denna blogg på vad agilt ledarskap är. Såväl som vad som skiljer det från traditionellt ledarskap.

En kort sammanfattning

Agilt ledarskap är ett ledarskap utövat i en agil organisation med utgångspunkt från de agila principerna. Ledarskapet är baserat på moderna principer såväl som öppna mentala modeller.  Där ledarskapet verkar för att stöda självorganiserande team och kompetenta medarbetare i en lättrörlig och snabbt föränderlig värld.

Vad agilt ledarskap inte är

På sätt och vis kanske det är enklare att svara på frågan vad agilt ledarskap inte är. Traditionellt har ledarskap utgått från principen att ledaren ger order/direktiv och därefter följer denne upp att arbetet utförts enligt anvisningar. Det agila ledarskapet utgår i stället från att ledaren pekar ut riktningen och därefter överlåter åt det agila teamet och medarbetarna att realisera förflyttningen mot riktningen/målet. På det sätt de själva finner bäst. Ledarskapet utgår alltså från principen att medarbetarna har förmåga att och ska kunna organisera och utföra mycket av sitt arbete själva. Till skillnad från traditionellt ledarskap där det är ledarens uppgift att organisera, styra och leda arbetet som medarbetare utför. Vidare utgår också traditionellt ledarskap från att det är ledaren som har kunskapen, informationen och mandatet att fatta beslut om prioriteringar även i det dagliga arbetet. 

Agilt ledarskap utgår från de agila principerna

Vad skiljer då det agila ledarskapet från ett modernt ledarskap? Först och främst att det agila ledarskapet bör utgå från de agila principerna. (Om du inte är bekant med dem kan du läsa om dem här). Förenklat kan man säga att de agila principerna utgår från ett flödesorienterat arbete med fokus på optimering av kundvärde i första hand. Arbete utförs i korta iterationer för att löpande kunna anpassa och justera riktning. Samt utförs av ett självorganiserande team. För en agil ledare bör alltså ledarskapet utgå ifrån och ge stöd till detta arbetssätt och dessa principer. Därmed frångår man många av tidigare ledarskapsuppgifter som att lägga långsiktiga (ofta alltför detaljerade) planer och strategier. Till en i organisationen utvecklad förmåga att acceptera och omfamna förändringar som uppstår i samband med att nya kunskaper och insikter uppstår.

Modernt ledarskap

I mångt och mycket är det agila ledarskapet egentligen inte så annorlunda jämfört med hur modernt ledarskap ser ut även i icke-agila organisationer. Modernt ledarskap definierar jag därmed som ett ledarskap som är delegerande. Det baseras på en tilltro till att medarbetarna själva har svaren och förmågan att lösa de problem de stöter på. Samt att medarbetare över tid kan utvecklas och lära sig nya förmågor som de ännu inte bemästrat. Detta innebär i sin tur att ledaren inte behöver ge direktiv och sedan följa upp dem. Hen kan i stället utgå från målsättningar och därefter överlåta till medarbetarna att hitta vägen fram till målet. På detta sätt kan organisationen nå ett bättre utnyttjande av medarbetarnas kreativitet, engagemang och intelligens. Goda egenskaper hos en modern ledare är därmed prestigelöshet och ödmjukhet såväl som ett transparent förhållningssätt.

Ett delat ledarskap

Vidare är det agila ledarskapet också ofta delat mellan flera olika roller. Produktägare som ansvarar att det som utvecklas ger mesta möjliga kundvärde på kort och lång sikt. Scrum Masters/agila coacher som ansvarar för hur teamen arbetar och hur produkten utvecklas. I någon mån kan man därmed säga att det inkräktar på det tidigare ansvarsområde som en linjechef har. Eftersom i det traditionella ledarskapet har ledaren har någon form av resultatansvar för det som medarbetarna utvecklar/ansvarar för. Ansvaret försvinner inte helt men det delas med dessa andra kompetenser och roller. Emellanåt ser vi också hur rollerna kombineras på olika sätt med ibland varierande resultat. Renodling är alltid bra men varje organisation har sina specifika förutsättningar vad gäller t ex storlek på team och organisation.

Den agila ledarskapstriangeln

Vill du dyka djupare ner i agila ledarskapsfrågor utifrån hur linjechefer och agila roller på bästa sätt kan samverka?  Läs vår blogg om den agila ledarskapstriangeln.

Självorganiserande team och agilt ledarskap

Eftersom det agila synsättet premierar självorganiserande team framför koordinerade specialister, bör också ledarskapet utgå från detta. I en sådan kontext ska ledarstilen verka för att ge team och medarbetare förutsättningar att själva sköta sitt arbete. Ibland kallas detta för ”servant leadership” där målet med ledarskapet är att ”serva/betjäna” medarbetarna med det stöd de behöver. I det ingår bland annat att inte lösa teamens problem åt dem, utan att hjälpa teamen att definiera och analysera sina problem. För att därefter ge dem mandat och utrymme att genomföra de lösningar de identifierar. Det agila ledarskapet vilar alltså på idéen och principen att medarbetarna verkligen är våra viktigaste resurser i organisationen.

 

 

Mentala modeller styr ledarskapet

Den kanske viktigaste aspekten är vilka underliggande mentala modeller som en ledare måste ha för att verkligen utöva agilt ledarskap. Min definition av Mental modell i denna blogg är enligt följande:

En konstruerad inre representation av hur verkligheten fungerar och som därmed formar tankeprocesser, beteenden och svar på olika situationer.

Dvs vilken uppfattning har du som ledare om din roll, dina medarbetares förmågor och hur organisationer fungerar. Givet att man hittar ”rätt” mentala modeller kommer beteendet att påverkas och utgå från dessa modeller. Vilket i sin tur innebär att utövandet av ledarskapet sker på ett önskvärt sätt.

Önskvärda mentala modeller

Det vore förmätet att här påstå att det finns ett facit att följa men typiskt kan dessa typer av modeller ses som önskvärda.

  • En genuin tro på dina medarbetares förmågor och att de kan utvecklas.
  • Ledare har en för organisationen viktig roll men är därmed inte viktigare eller mer kunnig än sin personal.
  • Det informationsövertag du som ledare ofta sitter inne med är inte av godo. Istället bör du så långt möjligt överföra informationen till medarbetarna. Det vill säga låta dem själva ofiltrerat få ta del av all för deras arbete viktig information.
  • De agila principerna (tillika organisationens principer) är viktiga och ska forma vår organisations beteendemönster. De är inte valfria.
  • Som ledare är ditt viktigaste jobb att utveckla personalen, inte att styra dem. Och utveckling tar tid.
  • Du som ledare måste vara en förebild i ditt beteende. Dvs samma regler gäller för dig som för medarbetarna. Allt du begär av dem ska du också begära av dig själv.

Utveckla din kompetens som agil ledare

I våra uppdrag med agila transformationer har vi utvecklat ett smörgåsbord av olika workshops designade för att stärka det agila ledarskapet. Våra workshops följer alla ett strukturerat bas-upplägg och lämpar sig väl för alla som har en ledarskapsroll (chef, ledare, förändringsledare, coach, Scrum Master eller Produktägare).

Sammanfattningsvis

Även om ledarskap i sig är ett mycket omfattande ämne så skulle jag sammanfatta agilt ledarskap enligt följande:

Agilt ledarskap är ett ledarskap utövat i en agil organisation med utgångspunkt från de agila principerna. Ledarskapet är baserat på moderna principer såväl som öppna mentala modeller.  Där ledarskapet verkar för att stöda självorganiserande team och kompetenta medarbetare i en lättrörlig och snabbt föränderlig värld. Samt där de agila ledarna utvärderas i första hand utifrån hur och på vilket sätt de bidrar till en agil miljö/agila förutsättningar. 

Givet detta finns det alla möjligheter för dig och din organisation att inte bara utveckla väl fungerande agila team. Utan också ett ledarskap i organisationen som blir en möjliggörare för dessa team. Snarare än ett hinder.

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Vad är Agilt Ledarskap? av Torbjörn Dahlström | aug 29, 2022 | AGILE, DEVOPS Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen.…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Vad är Agilt Ledarskap? av Torbjörn Dahlström | aug 29, 2022 | AGILE, DEVOPS I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This