Införa agila metoder

av | aug 24, 2023 | AGILE, DEVOPS

Välkommen till vår omfattande guide för att framgångsrikt införa agila metoder i din organisation. Denna guide är skapad för att hjälpa dig att navigera genom en smidig övergång till agila arbetsmetoder och maximera dina resultat.

Ett artificiellt experiment

Vi bad ChatGPT skapa en generisk plan för hur man inför agila metoder. Vi tyckte den var bra samtidigt som vi såg att den hade en del tydliga luckor och delvis var lite för generisk. För att täcka in de luckorna så har vi publicerat den generiska planen av ChatGPT nedan, med grön bakgrund, men sedan lagt till kommentarer från vår praktiska erfarenhet kring frågor och områden som också behöver hanteras. Hoppas ni gillar läsningen!

Fas 1: Förberedelse och Förståelse

För att påbörja din resa mot agila metoder krävs en stark grund och tydlig förståelse. I den här fasen fokuserar vi på:

 • Utbildning om Agila Principer: Förstå grunderna och fördelarna med agila arbetsmetoder samt hur de kan förbättra din organisations agilitet och effektivitet.

 • Identifiera Organisationens Mål: Definiera tydliga mål för din agila transformation. Är det ökad samarbetsförmåga, snabbare produktleverans eller ökad kundfokus?

 • Skapa En Kommunikationsstrategi: Utveckla en plan för att effektivt kommunicera din organisations övergång till agila metoder till dina medarbetare, partners och intressenter.

Fas 2: Pilotprojekt och Lärdomar

Genom att testa agila metoder i en kontrollerad miljö kan du säkerställa en smidig implementering i hela organisationen. Under denna fas ingår:

 • Välj Ett Pilotprojekt: Välj ett passande projekt eller team för att utföra ett pilotprojekt med agila metoder. Detta ger dig möjlighet att testa och anpassa innan full implementering.

 • Utbildning och Träning: Ge ditt pilotteam den nödvändiga utbildningen för att framgångsrikt kunna tillämpa agila metoder.

 • Implementera Agila Metoder: Använd agila verktyg som sprintplanering, dagliga möten och retrospektiv för att tillämpa agila principer på ditt pilotprojekt.

 • Utvärdera och Anpassa: Efter pilotprojektet, utvärdera resultat och lärdomar. Anpassa din strategi baserat på de insikter du har fått.

Fas 3: Skalning och Förbättring

Med lärdomar från pilotprojektet är det dags att sprida de agila metoderna i hela organisationen. Under denna fas fokuserar vi på:

 • Utveckla Implementeringsplan: Skapa en plan för att utvidga de agila metoderna till fler team och projekt i hela organisationen. Identifiera etapper, tidslinjer och resurser.

 • Utbildning och Stöd: Se till att alla medarbetare får rätt utbildning och stöd för att framgångsrikt anamma agila metoder.

 • Anpassning och Optimering: Förstå att agila metoder är anpassningsbara. Justera och optimera processerna baserat på varje teams specifika behov.

 • Mätning och Förbättring: Använd regelbunden mätning och retrospektivmöten för att kontinuerligt förbättra dina agila arbetsmetoder.

Avslutning 

Genom att följa denna guide kommer din organisation att vara rustad för en smidig övergång till agila metoder. Genom att investera tid och engagemang i denna transformation kan du uppnå ökad flexibilitet, samarbete och kundfokus, vilket kommer att öka ditt organisations framgång och konkurrenskraft.

Kontakta oss

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig genom din agila transformation. Vi ser fram emot att stödja din organisations framsteg.

Kommentarer från Onbird

Som ni ser i texten ovan så är det ganska generiska råd och tips som ChatGPT levererar. Vi har som sagt identifierat ett antal ytterligare områden och komponenter som vi tycker behöver utvecklas och förtydligas. Nedan är våra tillägg.

Vilket problem ska agila metoder lösa?

Även om vårt kära AI pekar på att det ska finnas ett tydligt syfte och mål så tror vi man först måste börja med att definiera sitt problem. Vad är det vi hoppas åtgärda med att byta arbetssätt? Utan detta finns risken att vi bibehåller vårt problem och lägger ytterligare lager av metoder och strukturer ovanpå. Det blir till sist som en slags lasagne, kanske god men svårt att särskilja lagren. Och därmed svårt att separera ut i efterhand.

Agila metoder i all ära, de har betytt mycket för IT-organisationer, men om de inte har en tydlig koppling till de affärs- och/eller verksamhetsresultat man vill uppnå så kommer de att ge begränsad nytta.

När är vi agila?

När är vi då klara med vår förflyttning? Ja, det enkla men kanske lite tråkiga svaret på den frågan är ju att vi egentligen aldrig blir det. Ett centralt element i de agila metoderna är just att det är en ständigt pågående förbättring mot mer värde, skapat på än kortare tid. Därför blir man kanske aldrig helt klar.

Svaret på frågan ”är vi agila?” får vi kanske aldrig helt svar på. Men vi på Onbird har identifierat åtta olika mognadsfaktorer som vi hävdar kännetecknar organisationer som åtminstone kommit långt i sin agila förflyttning.

 

 • Kundnära IT
 • Förutsägbarhet
 • Datadrivet beteende
 • Flödesorientering
 • Acceptans och riskvilja för komplexitet
 • Mandatsdistribution
 • Teamberad nätverksorganisation
 • Kultur- och värdedriven organisation

Var agila i er agila transformation

Att införa agila metoder är på inget sätt en spikrak resa mot framgång och succé. Tvärtom är det många organisationer som inte alls lyckas med planen. Och att planera för att införa ett arbetssätt som förordar iterativitet, kortsiktig planering och anpassning kräver ett motsvarande förhållningssätt i införande. Det innebär att vi behöver vara agila även i vårt införande av agila metoder. Snarare än en rigid och detaljerad plan, så accepterar vi komplexiteten i införandet och hanterar det genom att jobba i många korta iterationer med täta avstämningar på vägen.

Det är heller inte ovanligt att man börjar resan, etablerar några ceremonier och kanske någon processbeskrivning och tilhörande dokumentation. Men egentligen är allt annat lika och de stora och viktiga resultaten uteblir. Stanna därför inte upp bara för att ni skaffat en kanbantavla och definierat lite olika agila mötesceremonier.

Vanliga fallgropar

Agila metoder förespråkar teambaserat arbete. Ofta presenterar detta många olika utmaningar där man egentligen inte skapar team utan utnämner diverse grupper med löst uppknutna individer som kanske till och med hör till flera olika grupper, dvs är hyvlade ostskive-tunna och egentligen inte hinner mycket mer än att springa mellan möten och olika prioriteringar, snarare än få viktigt arbete gjort. Vill du ha lite konkreta råd så har vi satt samman en guide.

Att införa det som ibland kallas Zombiescrum, är på inget sätt att nå framgång. Ofta kan det till och med bli tvärtom. Men vad är då Zombiescrum? Enklast kan det beskrivas som att man har ett antal löst sammansatta grupper av människor som med (någorlunda) jämna mellanrum genomför olika former av möten som har fått namn från agila ceremonier men som egentligen inte alls följer de agila principerna och värderingarna.

Och sist (i denna skrift) men inte minst, så är ett införande av agila metoder att ändra på många grundläggande vanor, beteenden, struktuer och föreställningar som vi har. Sådant tar tid och är till kanske 90% kulturella och knutna till mänsklig dynamik. Resterande 10% är mer praktiska frågor såsom verktygsval, processbeskrivningar eller liknande.

Alternativ för att skala agilitet

De flesta organisationer består inte enbart av ett agilt team. Tvärtom har man ofta flera olika team som på olika sätt ska samverka kring agila leveranser.

Att avgränsa den agila förflyttningen till endast IT-organisationen kommer inte heller att ge alla de vinster som agila metoder kan ge. Hur ska tex verksamheten utvecklas i samklang med den agila leveransen och teamen. Att försöka blanda årsplanering med kortare iterationer kan skapa många problem i en organisation.

Det finns i dagsläget flera olika så kallade ”skalade agila ramverk”. Vanligast är kanske SAFe, men det är inte ett tillräckligt bra skäl för att välja just det ramverket. Här måste man som organisation värdera sina olika alternativ och identifiera vad vi måste skala respektive vad vi kan undvika att skala. I regel behöver man oftast ha någon form av skalad modell som hjälper oss att hålla ihop multipla team, en bred projektportfölj och många olika intressenters behov och önskemål.

Agila metoder, inte bara IT

Även detta område kan man skriva spaltmeter om. Inte minst under rubriken ”vanliga fallgropar”. Här och nu nöjer vi oss med att konstatera att en förflyttning mot agila metoder är svår och till viss del meningslös att avgränsa till endast IT-organisationen. Strukturera därför upp en tanke och en metod för att löpande också kunna utveckla och harmoniera verksamhetssidan mot de agila metoderna och teamen. 

Led förändringen

Sammantaget så kan ett införande av agila metoder bli en ganska omfattande förändring för organisationen. Det är människor, verktyg, processer och principer som allihop ska utvecklas mot nya förmågor. För detta behöver vi ha någon form av strukturerad förändring och förändringsledning. Fundera igenom och definiera vilka som ska driva förändringen, hur deras kadens ska se ut och hur vi värderar och utvärderar framgång i deras arbete. Tips från läktaren, många power-pointpresentationer är sannolikt inte det bästa resultatet. 

Förändringen kan heller inte ske på de kunskaper vi har idag. Ska vi arbeta på ett annat sätt med andra metoder, principer och verktyg så behöver vi också avsätta tid för att utöka vår kompetens. En kompetensplan behöver därför identifieras som riktar sig mot rätt mottagare i organisationen. 

Vår metod för att införa agila metoder

Vill du lära dig mer hur du kan få förutsättningar och kompetens till dig och din organisation för att införa agila metoder? Vi har tagit fram en lättfattlig metod och utbildning för detta som hjälper organisationer i införandet av sina agila metoder.

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Införa agila metoder av Torbjörn Dahlström | aug 24, 2023 | AGILE, DEVOPS Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen. Ett…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Införa agila metoder av Torbjörn Dahlström | aug 24, 2023 | AGILE, DEVOPS I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande i…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This