DEVOPS

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

DevOps är den naturliga följden av hur IT-organisationer utvecklats. De flesta IT-organisationer har historiskt strävat efter att uppnå effektivitet i sin leverans genom att tydliggöra specifika kompetens- och ansvarsområden. Den kanske tydligaste ligger i separationen mellan Development och Operations (systemutveckling och drift på svenska).

Konceptet DevOps sägs ha sin tillkomst runt 2008 i samband med en konferens som hölls på ämnet agil utveckling och Lean som verksamhetsstrategi för IT-organisationer.  Då visade få intresse för diskussionen men sedan dess har “the DevOps community” och erfarenheterna kring DevOps som metod och ramverk vuxit. Eftersom ramverket växer fram organiskt snarare än ur en given organisation så saknas en “enda sanning om DevOps” eller den ultimata boken om man säger så.

Konceptuellt har dock både metoder, principer, verktyg, utbildningar och flera olika andra kunskapskällor vuxit fram under det senaste decenniet och metoderna är nu mogna och applicerbara på alla organisationer som redan driver agil systemutveckling i sin verksamhet.

Precis som med agila metoder och Lean IT så tar DevOps sitt avstamp i flödeseffektiv leverans genom hela leveranskedjan (från idé till produktion till grav) till kund och användare. Men till skillnad från agila metoder så beskriver DevOps också hur man bör hantera även löpande driftsfrågor.

Varför DevOps?

Motsatsen till DevOps, dvs uppdelningen av IT-organisationer i Development respektive Operations (utveckling och drift) har skapat goda förutsättningar för specialisering tillika förmågor att hantera väsentligen mer komplexa lösningar än vad vi tidigare sett inom IT. Men baksidan av specialiseringen är den oundvikliga konflikten mellan de två funktionerna. Där Development/utveckling har fokus på snabbar och ständiga förändringar för att möta nya affärs- och verksamhetskrav så har Operations/drift fokus på stabilitet och trygga tillgängliga IT-tjänster. På inget sätt är detta en unik problemställning för endast IT-organisationer utan är istället vanligt förekommande inom många områden. Inom tillverkningsindustrin har man länge talat om “the core chronic conflict” mellan introduktionen av nya krav och produkter samtidigt som fabriken ska kunna fortsatt vara effektiv.

Organisationer som dock har utvecklat sina “DevOps-förmågor” har sett många positiva resultat inte bara för IT-organisationen utan även för de verksamheter som IT-organisationerna är satta att leverera tjänster och produkter till. I “the State of DevOps report” som Puppet labs släpper varje år har man hittat tydliga relationer mellan företags konkurrensförmåga, lönsamhet och flexibilitet att ställa om till nya krav och affärer har en direkt relation till hur väl man anammat de olika DevOpspraktiker och verktyg som är kända idag.

I korta drag så har man sett stabilare IT-tjänster, kortare ledtider i leveranser samt en högre grad av framgångsrika förändringar av IT-miljön än jämförbara enheter. Detta har i sin tur inneburit mindre strul och störningar av affärsverksamheten från kritiska IT-tjänster, en snabbare förmåga att ta fram och leverera nya tjänster och funktioner till kunder samt en högre pricksäkerhet på att ta fram just det IT-stöd som behövs, även i komplexa systemutvecklingsfrågor.

Kom igång med DevOps

Den första frågan man bör ställa sig som organisation om man funderar på att anamma de praktiker och metoder som DevOps beskriver är vilket problem man försöker lösa. Har man ett eller flera team (in- eller outhouse) som bedriver agil systemutveckling och som ofta hamnar i beroendesituationer till driftsorganisationen? Eller har man en driftsorganisation som är helt dränkt och överhopad av besparings- och tillgänglighetskrav samtidigt som förväntningarna på att möta utmaningen med nya applikationer och/eller applikationer som snabbt förändras? Sitter arkitekterna i er organisation och river sig i håret och funderar hur de på något sätt ska kunna få rätsida på en enorm teknisk skuld, snåriga integrationer och fragila IT-lösningar som bara tycks bli värre över tid?

I dessa exempel ovan så går det sannolikt att ganska tydligt idenfiera åtminstone någon eller några av de problem som DevOps kan lösa och kanske också var man ska börja sina insatser.

Som stöd för att få rätt fokus har Puppet Labs också identifierat några centrala komponenter som hjälper organisationer att utvecklas i rätt riktning.

Med ramverket DevOps så kommer också många nya kompetensfrågor som behöver mötas. Därför finns det också flera olika utbildningar av både teoretisk och praktisk karaktär.

Vi på Onbird har sedan många tillhandahållit en rad olika tjänster till Organisationer som påbörjat eller vill utveckla sina DevOpsförmågor. Bland annat så erbjuder vi:

  • Certifierande utbildningar såsom DevOps fundamentals, DevOps Product Owner
  • Praktiskt orienterade workshops och affärssimuleringar såsom  “The Phoenix Project” baserat på boken med samma titel
  • Konsulttjänster såsom DevOps Coach, DevOps-strateg samt traditionell uppdragsorienterad konsulting

Framför allt så tror vi på Onbird att varje organisation måste hitta sin egen DevOpsröst. Att försöka dogmatiskt följa ett regelverk utan att anpassa det till de specifika förutsättningar för just vår organisation innebär oftast dåliga lösningar, motstånd till förändring och framför allt missade affärsmöjligheter. 

Under alla omständigheter finns det stora vinster tillika misstag som man kan göra som organisation om man inte behandlar frågan om DevOps med någon form av tanke och struktur där slutmålet skall kunna översättas till affärsresultat. 

UTBILDNINGAR DEVOPS

KURS

DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer med kursen DevOps Fundamentals.

KURS

DevOps in 2 Days

En DevOpskurs där du både får teoretiska kunskaper om DevOps, men där du får också öva DevOps med anknytning till din vardag och ditt arbete.

KURS

Certifierad Produktägare

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i DevOpsoch det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i ett DevOps-team.

WORKSHOP

Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

WORKSHOP

DevOps in 1 hour

Är ni osäkra på hur ni ska tar er an DevOps? Det här är en snabb och effektiv workshop fylld med konkreta tips som passar dig. Vi ger dig fyra mått på resultat samt fyra konkreta steg framåt. Allt på bara en timme.

AFFÄRSSIMULERING

The Phoenix Project – DevOps i praktiken

I simuleringen The Phoenix Project får deltagarna ta sig an en stor utmaning att rädda företaget genom att få ett effektivt fungerande samarbete mellan Dev och Ops. Företaget förlorar pengar och marknadsandelar, räddningen är monster-projektet The Phoenix Project.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

BLOGGPOSTER OM DEVOPS

LADDA HEM

Produktägarguiden

En guide till Agile och Scrum för nyblivna och erfarna produktägare.

DevOps Webinar

Inspelning av webinar DevOps in hour, en introduktion till DevOps.

Mall User stories

I en User Story definierar vi vilken typ av användare som vill kunna göra vad för att få vilket specifikt resultat/uppnå specifikt mål.
Share This